Rozliczenie podatkowe 2017

Czy świadczenia otrzymywane podczas wolontariatu

podlegają opodatkowaniu w rozliczeniu PIT 2017?


Wolontariuszem nazywana jest osoba, która nieodpłatnie i dobrowolnie świadczy pracę na rzecz innych. W prawie podatkowym praca wolontariacka klasyfikowana jest jako darowizna, dlatego wszelkie przepisy z nią związane zostały umieszczone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Należy podkreślić, że do wolontariatu nie może być zaliczana działalność wolontariusza związana z bezpłatnym wykonywaniem czynności dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Takie działanie ma charakter normalnej pracy i nie jest darowizną dla korzystającego (zeznanie roczne 2017 musi je uwzględniać).

 

W związku z klasyfikowaniem wolontariatu jako darowizny, nie podlega on opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Korzystający składając rozliczenie roczne nie ma obowiązku wykazywać zysków osiągniętych z pracy wolontariuszy, chyba że mamy do czynienia z przypadkiem opisanym powyżej.

 

Mimo, że wolontariusz nie otrzymuje za swoją pracę wynagrodzenia finansowego, bardzo często otrzymuje on szereg świadczeń o charakterze niefinansowym. Niektóre z nich są zwolnione z podatku, inne natomiast podlegają opodatkowaniu i sprawiają, że wolontariusz musi złożyć w urzędzie skarbowym rozliczenie PIT 2017, które w łatwy sposób można wypełnić wykorzystując program do rozliczenia PITów 2017.

 

Do świadczeń zwolnionych z podatku zaliczamy:

  • badania lekarskie,

  • wyżywienie otrzymywane podczas pracy wolontariackiej,

  • ubezpieczenie zdrowotne,

  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

  • zwrot kosztów podróży,

  • szkolenia (przeprowadzane w celu wykonywania lepszej pracy przez wolontariusza, szkolenia BHP),

  • środki ochrony osobistej.

 

PIT trzeba wypełnić wtedy, gdy w związku z pracą wolontariacką otrzymało się:

  • nagrodę o charakterze pieniężnym lub rzeczowym (jest to dla wolontariusza przychód z innych źródeł),

  • stypendium (podatek należy zapłacić jedynie wtedy, gdy otrzymane stypendium jest wyższe od 3800 zł rocznie, odprowadza się go tylko od nadwyżki ponad 3800 zł).