Rozliczenie podatkowe 2017

Kto powinien wypełnić deklarację za 2017 rok na druku PIT-36?

 

W formularzu PIT-36, tak samo jak w pit-37, podatek naliczany jest od dochodu. Oznacza to, że podatnicy mogą uzyskany przychód umniejszyć o koszty, które ponieśli w celu jego uzyskania. Wysokość należnego podatku jest ustalana na zasadach ogólnych, czyli zgodnie z poniższą skalą podatkową:

 

wysokość dochodu do opodatkowania

stawka podatkowa

do 85 528 zł rocznie

18% minus 556,02 zł (w związku z odliczaniem kwoty wolnej od podatku)

powyżej 85 528 zł rocznie

14 839,02 zł + 32% od nadwyżki dochodu ponad kwotę 85 528 zł

 

W związku z korzystaniem z podatku progresywnego, w PIT-36 można uwzględnić tzw. kwotę wolną od podatku, której wysokość wynosi 3 091 zł. Występowanie dochodu zwolnionego z opodatkowania, pozwala na zmniejszenie wysokości zobowiązania podatkowego nawet o 556,02 zł.

Omawiany formularz PIT 2017 mają obowiązek złożyć podatnicy, którzy uzyskiwali wszystkie dochody lub ich część bez pośrednictwa płatnika (podmiotu odpowiedzialnego za opłacanie składek ubezpieczeniowych i odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy). Oczywiście dotyczy to tylko dochodów opodatkowanych na opisanych powyżej zasadach. Podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatek od zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz podatek od dochodów kapitałowych, rozlicza się na oddzielnych formularzach – odpowiednio PIT-36L, PIT-28, PIT-39 i PIT-38. Zatem, w przypadku różnych źródeł dochodów, może się okazać, że podatnik będzie musiał dostarczyć do urzędu skarbowego więcej niż jeden druk PIT.

Zeznanie podatkowe 2017 na formularzu PIT-36 powinny złożyć osoby:

 • prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych,

 • prowadzące działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane wg skali,

 • prowadzące działalność gospodarczą i korzystające z tzw. kredytu podatkowego, które:

 • nie opłacały w 2017 r. zaliczek na podatek dochodowy,

 • doliczają w zeznaniu nieopłacone wcześniej zaliczki na podatek dochodowy,

 • uzyskujące dochody poza granicami kraju,

 • uzyskujące dochody z najmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy, od których naliczany jest podatek progresywny,

 • mające obowiązek doliczenia przychodu uzyskanego przez niepełnoletnie dziecko,

 • rozliczające w program pit 2017 straty wykazane w zeznaniach podatkowych za lata ubiegłe.

Wraz z formularzem PIT-36 podatnik powinien złożyć odpowiednie załączniki:

 • PIT/B – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej (oddzielny dla każdej księgi podatkowej),

 • PIT/D – w przypadku korzystania, na zasadzie praw nabytych, z różnego rodzaju ulg budowlanych,

 • PIT-2K – gdy po raz pierwszy, na podstawie praw nabytych, odlicza ulgę odsetkową w związku z zaciągniętym kredytem na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

 • PIT/M – gdy ma obowiązek uwzględnienia w zeznaniu dochodów osiągniętych przez dziecko, które nie ukończyło 18 lat,

 • PIT/O – kiedy odlicza od dochodu i/lub podatku ulgi, darowizny lub innego rodzaju odliczenia,

 • PIT/Z – gdy korzysta ze wspomnianego wcześniej kredytu podatkowego,

 • PIT/ZG – jeżeli uzyskał dochody poza granicami kraju (oddzielny dla każdego państwa).

Wszystkie wymienione załączniki, jak i sam formularz PIT-36, można w prosty sposób wygenerować w PITy 2017 program.

Na koniec warto wspomnieć, że na PIT-36 można rozliczyć się wraz z małżonkiem, a także jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Trzeba jednak pamiętać, że korzystanie z preferencyjnych form opodatkowania (karta podatkowa, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatek tonażowy), w przypadku dochodów/przychodów pochodzących z innych źródeł, wyklucza możliwość takiego rozliczenia.

Niezależnie od tego, w jaki sposób podatnik składa formularz PIT-36 (osobiście, listownie, przez Internet), powinien on dotrzeć do właściwego urzędu skarbowego najpóźniej w czwartek 30 kwietnia 2018 r. do godziny 23.59.