Rozliczenie podatkowe 2017

Termin złożenia PITu 37- co potem

 

Na wszystkich podatnikach ciąży obowiązek podatkowy. Co oznacza, że muszą oni płacić podatki, które są świadczeniem na rzecz państwa lub samorządu terytorialnego. Podatki mają zawsze charakter pieniężny i nie podlegają zwrotowi. Druki PITów, jakie trzeba wypełnić w celu dokonania rocznego rozliczenia z fiskusem, są zależne od rodzaju opłacanego podatku. PITy formularze są dostępne we wszystkich urzędach, można je także pobrać z naszej strony lub wygenerować przy użyciu PITy 2017 program, który umożliwia uniknięcie wielu błędów popełnianych podczas ręcznego wypełniania rozliczenia.

 

Dwie bardzo ważne daty, w rozliczeniu podatkowym 2017, to: 31 stycznia 2018 i 30 kwietnia 2018.

 

Do 31 stycznia 2018 należy złożyć:

  • druk PIT-16A (opodatkowanie w formie karty podatkowej)

  • druk PIT-28 (opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego).

 

Do 30 kwietnia PITy formularze:

  • druk PIT-36 (dochody z działalności gospodarczej),

  • druk PIT-36L (dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym),

  • druk PIT-37 (dochody wynikające ze stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, otrzymywania emerytury),

  • druk PIT-38 (dochody kapitałowe)

 

Warto także dodać, że osoby, które są obcymi rezydentami podatkowymi i obciążone są w Polsce ograniczonym obowiązkiem podatkowym, muszą także złożyć zeznanie podatkowe w urzędzie skarbowym, jeżeli w roku podatkowym, którego ono dotyczy, osiągnęły dochody, zarówno z pośrednictwem, jak i bez pośrednictwa płatników, a także dochody kapitałowe. Wraz z zeznaniem w takiej sytuacji konieczne jest złożenie dokumentu potwierdzającego, że mają one obce miejsce zamieszkania. Co bardzo istotne: obcy rezydenci podatkowi powinni dokonać rozliczenia zanim opuszczą kraj. Oznacza to, że bardzo często składają oni PIT-37 druk zdecydowanie wcześniej niż pozostali podatnicy. Przepis ten nie obowiązuje jednak, gdy taki podatnik zdecydował się na ryczałt ewidencjonowany (zeznanie do 31 stycznia 2018) lub gdy płaci podatek razem z małżonkiem lub jako osoba, która samotnie wychowuje dziecko (zeznanie do 30 kwietnia 2018).

 

Zdecydowanie korzystniej jest złożyć zeznanie podatkowe z błędami, niż nie złożyć go na czas.

 

W tym pierwszym przypadku wystarczy dokonać korekty i ewentualnie zapłacić odsetki, natomiast gdy rozliczając się po czasie, lub nie rozliczając w ogóle, można narazić się na  odpowiedzialność karną skarbową.

 

W przypadku, gdyby nie dokonano rozliczenia z urzędem skarbowym w wyznaczonym ustawowo terminie, można wybrać jedną z trzech dróg rozwiązania tego problemu:

  • poczekać, aż fiskus zauważy brak zeznania, nałoży wówczas karę na podatnika za brak złożenia zeznania i zostanie wszczęte postępowanie podatkowe, które pozwoli urzędowi skarbowemu na określenie wysokości zobowiązań z tytułu podatków;
  • drugą drogą jest złożenie zeznania samodzielnie, w terminie późniejszym, co skutkuje wysoką karą za wykroczenie karne skarbowe;
  • ostatnim sposobem rozwiązania problemu jest powiadomienie właściwego dla miejsca zamieszkania urzędu skarbowego o tym, że nie zostało złożone zeznanie roczne; wraz z takim zawiadomieniem należy złożyć wszystkie dokumenty, które są konieczne do ustalenia wysokości podatku jaki jednostka musi zapłacić; gdy zostanie ustalona wysokość zobowiązania należy ją jak najszybciej uregulować wraz z naliczonymi odsetkami.