Rozliczenie podatkowe 2017

Dorosły i małoletni-

wspólny druk w rozliczeniu 2017

 

Osoby, które nie ukończyły osiemnastu lat, nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, dlatego też muszą składać rozliczenie roczne 2017 wraz z osobą pełnoletnią (rodzicem posiadającym pełne prawa rodzicielskie bądź opiekunem prawnym). Rozliczenie PIT, składane w urzędzie skarbowym, musi zostać podpisane jedynie przez osobę, z którą rozlicza się dziecko. Należy pamiętać, że wspólnemu rozliczeniu PITu podlegają jedynie te dochody, które zostały osiągnięte zanim dziecko stało się pełnoletnie. Wszystkie dochody osiągnięte po ukończeniu osiemnastego roku życia dziecko ma obowiązek rozliczyć samodzielnie – musi wystąpić do urzędu skarbowego o przyznanie Numeru Identyfikacji Podatkowej i złożyć własną deklarację podatkową.

 

Właściwym formularzem PIT za 2017 rok, w przypadku rozliczenia wraz z dzieckiem, jest PIT-36. Poza PITem-36 rozliczenie roczne za 2017 rok, musi także zawierać załącznik PIT-M (informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców). Kwoty wykazane w formularzach PIT-M i PIT-36, muszą być ze sobą zgodne.

 

Jeżeli rodzic bądź rodzice (w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków) jako PIT-2017, składają PIT-36, to właśnie w nim powinni wykazać, poza swoimi własnymi dochodami, również dochody osiągnięte przez dziecko. Jeżeli forma opodatkowania rodziców, wymaga złożenia formularza innego niż PIT-36, dochody dziecka i tak powinny zostać wykazane na druku PIT-36. Oznacza to, że wraz z formularzem właściwym dla własnej formy opodatkowania, rodzic ma obowiązek złożyć PIT-36 i PIT-M. Jedynym wyjątkiem od tej reguły, jest sytuacja, w której rodzic rozlicza się z urzędem skarbowym przy pomocy formularza PIT-37. Konieczne jest wtedy wykazanie wszystkich dochodów, zarówno własnych jak i dziecka, na formularzu PIT-36. Wszystkie dane, które normalnie znalazłyby się w PIT-37, należy umieścić w PIT-36. Oczywiście nie ma już konieczności składania kwestionariusza PIT-37.