Rozliczenie podatkowe 2017

Formularze PIT 36 - Załącznik PIT/ZG


Zanim zaczniemy wypełniać nasze formularze pit 2017, warto wcześniej zaczerpnąć wiedzy jakie druki powinniśmy pobrać i z jakich załączników możemy skorzystać jeśli w roku poprzednim pracowaliśmy za granicą. Niestety ale nawet w takiej sytuacji nie ominie Cię rozliczenie podatkowe 2017. Jak każdy obywatel będziesz musiał złożyć pity za 2017 rok w określonym terminie. Dochody zagraniczne wykazuje się składając formularz PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39 z dołączoną deklaracją PIT/ZG. Obowiązek jego wypełnienia mają podatnicy mieszkający w Polsce, którzy w roku podatkowym uzyskiwali dochody z zagranicy: ze stosunku pracy (i stosunków pokrewnych), pozarolniczej działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy, praw autorskich i innych praw majątkowych, papierów wartościowych i innych (w tym emerytur i stypendiów). W jednym załączniku wykazać należy dochody uzyskane w danym kraju, czyli jeżeli uzyskuje dochód w kilku krajach, do każdego należy wypełnić jeden załącznik. Jeśli każde z małżonków osiągało dochody zagraniczne, każde z nich wypełnia oddzielny PIT/ZG. Dodatkowo jeżeli każde z małżonków osiągało dochody zagraniczne – każde z nich musi wypełnić osobny PIT/ZG. Formularz nie jest zbyt obszerny, ma tylko jedną stronę podzieloną na 7 kolumn. I tak w poszczególnych kolumnach musimy wykazać.

 1. Przychody- zgodnie z ich źródłem, czyli nie tylko przychody ze stosunku pracy, ale i przychody z innej pracy, wykonywanej w ramach zależności quasi pracowniczej, np. na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło.

 2. Przychody w walucie obcej, która została określona w części B załącznika

 3. Przychody zwolnione od podatku

 4. Przychód po odliczeniu przychodu zwolnionego, wyrażony w PLN

 5. Koszty uzyskania przychodów

 6. Dochód uzyskany za granicą

 7. Podatek zapłacony za granicą, przeliczony na PLN. Sugeruje się, aby kwotę przeliczać po kursie średnim NBP z dnia zapłaty tego podatku

Od 2009 roku musimy rozliczać także przychody osiągnięte w związku ze zwrotem lub otrzymaniem pożyczki (kredytu), jeżeli pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej, w przypadku gdy:

 • pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości wyższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą zwróconego kapitału a kwotą udzielonej pożyczki (kredytu),
 • pożyczkobiorca (kredytobiorca) zwraca tytułem spłaty pożyczki (kredytu) środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty otrzymanej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą otrzymanej pożyczki (kredytu) a kwotą zwróconego kapitału.

Podatnicy, którzy składają pit 36 druk, i wykazują przychody uzyskane poza granicami polski mogą zastosować następujące metody, aby zapobiec podwójnemu opodatkowaniu:

 • metodę zwolnienia z progresją –do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku uzyskane za granicą i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali, po czym ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów, a następnie ustaloną stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
 • metodę proporcjonalnego odliczenia - dochody osiągnięte za granicą łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie.

Ale wszystko to zależy od umowy podpisanej między Polską, a danym krajem, w którym pracowałeś. Załącznik składa się odrębnie dla każdego państwa uzyskania dochodu. Jeżeli podatnik uzyskiwał przychody w różnych krajach, do każdego kraju stosuje odrębny druk załącznika. Załącznik składa się odrębnie, nawet jeżeli rozliczenia dokonuje się wspólnie z małżonkiem.

 

W sytuacji, kiedy podatnik przebywa za granicą, może złożyć swoje rozliczenie podatkowe 2017 w polskim urzędzie konsularnym przed upływem terminu do złożenia zeznania podatkowego lub ściągnąć z Internetu pity 2017 program, który pozwoli rozliczyć się bez wychodzenia z domu.