Rozliczenie podatkowe 2017

Formularze PIT 36L - załącznik PIT/ZG

 

Istnieją formularze PIT 2017, do których podatnicy mogą złożyć załącznik PIT/ZG. Do formularzy tych należą PIT-36, PIT-36L, a także PIT-38 i PIT-39. Konieczność załączenia formularza PIT/ZG występuje wtedy, gdy w roku podatkowym, którego dotyczy rozliczenie składane w urzędzie skarbowym osiągał on dochody poza granicami kraju. W formularzu tym zawarte są informacje o tym jaka jest wysokość tych dochodów, a także w jakiej wysokości podatek został zapłacony za granicą z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, przychodów kapitałowych, należności wynikających ze stosunku pracy, przychodów osiąganych z praw majątkowych, a także umów zlecenia bądź umów o dzieło, najmu oraz dzierżawy i praw autorskich. Rozliczenie podatkowe 2017 wymaga złożenia osobnego załącznika PIT/ZG przez każdego z małżonków, nie mogą go oni złożyć wspólnie. Ponadto ważną informacją jest, że tak jak w latach poprzednich, tak samo teraz rozliczenie PIT 2017 w przypadku, gdy podczas roku podatkowego uzyskiwaliśmy dochody za granicą w więcej niż w jednym państwie wymaga złożenia formularzy PIT/ZG oddzielnych dla każdego z państw, nie możemy ująć wszystkich dochodów zagranicznych na jednym druku.

 

Jak już wcześniej wspomniano w formularzu PIT/ZG należy wykazać w jakiej wysokości podatek od dochodu został odprowadzony przez nas za granicą. Podatek ten trzeba wykazać w faktycznie odprowadzonej kwocie, i nie ma na to wpływu fakt, że podatek zapłacony za granicą podlega w Rzeczpospolitej Polskiej odliczeniu jedynie w pewnej części (zgodnie z prawem podatkowym odliczana jest jedynie ta część zapłaconego podatku, która odpowiada wysokości polskiego podatku jaki przypadałby na dochód osiągnięty poza granicami kraju).

 

Kwoty wykazane w formularzu PIT/ZG muszą być podane w rozliczeniu podatkowym 2017 w złotych polskich, co oznacza, że w celu wypełnienia formularza musimy wszystkie otrzymane dochody przeliczyć z waluty zagranicznej na walutę krajową. Zasady na jakich powinno się dokonywać takiego przeliczenia zostały określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tymi zasadami dochód powinien zostać przeliczony na złotówki zgodnie z kursem kupna, który obowiązywał w banku, z którego usług korzystamy w dniu kiedy środki pieniężne zostały przekazane do naszej dyspozycji. W przypadku, gdy nie korzystamy z usług banku lub, gdy nasz bank nie wyznacza kursów walutowych, przeliczenia dokonujemy w oparciu o średni kurs wyznaczony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, w dniu poprzedzającym dzień przekazania nam wynagrodzenia do dyspozycji. Podatek, który został przez nas zapłacony za granicą , przeliczamy zgodnie z kursem, który obowiązywał w dniu, w którym go płaciliśmy.

 

Załącznik PIT/ZG został podzielony na trzy części. W pierwszej z nich osoba składająca zeznanie musi podać swoje dane – imię, nazwisko, datę urodzenia, NIP, a także określić liczbę składanych załączników i rok, którego one dotyczą. W części drugiej należy podać dochodów z jakiego kraju owy załącznik dotyczy, co ważne konieczne jest także podanie kodu tego kraju. Natomiast w części ostatniej wykazuje się wysokość uzyskanych dochodów i zapłaconego podatku.

 

Należy pamiętać, że wypełnienie formularza PIT/ZG obowiązuje jedynie osoby, które osiągały dochody za granicą, niezależnie od tego, czy wynikały one z prowadzenia własnej działalności gospodarczej, czy pochodziły z innego źródła (praca za granicą). Natomiast w przypadku, gdy podatnik prowadził w okresie objętym zeznaniem podatkowym swoją działalność na terenie kraju, a przy tym otrzymywał w wyniku prowadzonej działalności środki pieniężne z zagranicy, wypełniając formularze PIT 2017 wykazuje on je jako dochody krajowe uzyskiwane w walucie obcej i nie deklaruje ich w formularzu PIT/ZG.