Rozliczenie podatkowe 2017

Druk PIT 37 - razem z małżonkiem czy osobno

 

Druk PIT 37 jest najpopularniejszym typem formularza podatkowego. Co roku wypełniają go miliony etatowych pracowników firm oraz zleceniobiorców pracujących na umowach- zleceniach i umowach o dzieło. Deklaracje podatkowe PIT 37 można wypełnić indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem. Przy wyborze drugiej opcji warto dobrze zapoznać się warunkami przewidzianymi dla tego sposobu rozliczenia się z fiskusem.

 

Podstawowe zasady wydają się proste i klarowne. Aby skorzystać z rozliczenia rocznego wspólnie z małżonkiem, trzeba spełnić kilka warunków:

  • małżonkowie muszą pozostawać w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, czyli 2017 rok;
  • pomiędzy małżonkami musi istnieć przez cały 2017 rok wspólność majątkowa;
  • w przypadku śmierci jednego z małżonków wspólne rozliczenie dotyczy tylko tych małżeństw, które zostały zawarte przed rozpoczęciem roku podatkowego, a małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego; dopuszczalna jest też sytuacja, że małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego (małżeństwo trwało przez cały okres podatkowy);
  • małżonkowie nie osiągnęli dochodów opodatkowanych na zasadach szczególnych.

 

Wspólne rozliczanie się z małżonkiem traktowane jest przez polskie prawo podatkowe jako uprzywilejowana forma rozliczenia. Przywilej ten dotyczy sposobu obliczania podatku. Najogólniej mówiąc, preferencyjna zasada pozwala na obliczanie podatku według skali podatkowej od połowy łącznej sumy dochodów małżonków. Następnie podatek, na imię obojga małżonków, określa się w podwójnej wysokości tak ustalonego podatku. Wypełniając PIT 37 druk w części C każde z małżonków wykazuje swoje dochody odrębnie, na podstawie informacji otrzymanych od płatników i na takich samych zasadach, jak w przypadku rozliczenia indywidualnego. Część C.1. wypełnia ten z małżonków, który figuruje jako „podatnik”, część C.2 – ten, który jest określany jako „małżonek”.

 

Ważne! Podatnicy, którzy wspólnie rozliczają PIT 37 formularz często popełniają ten sam błąd – zapominają o uprzednim osobnym dokonaniu obliczeń. Nie można liczyć podatku od całości dochodów uzyskanych przez małżonków bez uprzedniego osobnego dokonania odliczeń.

 

Małżonkowie, którzy zamierzają skorzystać ze wspólnego opodatkowania, muszą złożyć w tej sprawie specjalny wniosek. Nie musi być to osobny dokument, ponieważ PIT-37 druk zawiera odpowiednią rubrykę dotyczącą wyboru sposobu opodatkowania - w poz. 6 należy zaznaczyć kwadrat nr 3. Trzeba też pamiętać o wypełnieniu zarówno rubryk zatytułowanych „podatnik”, jak i rubryk zatytułowanych „małżonek”. Kolejność wypełnienia tych rubryk podatnicy ustalają sami i muszą konsekwentnie ją zachować. W podpisie pod zeznaniem składa się nie jedno, ale dwa oświadczenia. Podatnik stwierdza, że ma świadomość odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oraz oświadcza, że spełnia warunki do preferencyjnego sposobu rozliczenia.

 

Można wiele przeczytać o zaletach wspólnego rozliczenia, a podstawowy argument brzmi - to nigdy nie jest niekorzystne dla podatnika! Zwłaszcza w sytuacji, gdy jedno z małżonków nie pracowało w 2017 roku i nie osiągało dochodów. Przy rozliczeniu indywidualnym podatnik traci ten istotny przywilej obliczania podatku według skali podatkowej od połowy łącznej sumy dochodów małżonków.

 

Czasem jednak indywidualna forma rozliczenia jest przymusem, nawet jeśli spełnione zostały warunki wspólności majątkowej i stażu małżeńskiego. Jeżeli jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą, opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym lub kartą podatkową, obowiązuje zakaz wspólnego rozliczania.

 

Ważne! W ostatnim czasie pojawiła się możliwość wspólnego opodatkowania dochodów przez małżonków, z których przynajmniej jedno mieszka za granicą: w innym kraju unijnym, na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej. Małżonkowie muszą osiągnąć w Polsce co najmniej 75 proc. łącznych przychodów w roku podatkowym i udokumentować miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.