Rozliczenie podatkowe 2017

Prezenty świąteczne w rozliczeniu PITu 2017

 

Bardzo często na święta kupuje się znajomym i rodzinie bardzo drogie prezenty, oraz samemu takie prezenty się otrzymuje. Często nie zdając sobie sprawy, że wartościowe podarunki mogą powodować wystąpienie konieczności zapłacenia z tego tytułu podatku. Ponadto są sytuacje, w których brak konieczności płacenia podatku możliwy jest, po wypełnieniu odpowiednich, przewidzianych w przepisach podatkowych, procedur. Warto zapoznać się z obowiązującymi przepisami podatkowymi dotyczącymi prezentów świątecznych przed wypełnieniem PITu 2017 formularza.

 

PIT 37 druk i pozostałe formularze PIT 2017 pobierzesz na naszej stronie.

 

Prezenty świąteczne mogą mieć różny charakter dlatego też mogą być obciążone różnym rodzajem podatku. Jeżeli prezent miał charakter darowizny, to konieczne może być zapłacenie podatku od darowizn i spadków. Jeżeli natomiast otrzymany prezent spowodował konieczność opłacenia z tego tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, to wypełnić należy właściwe druki PIT, gdyż rozliczenie roczne powinno zawierać informację o otrzymanej wartości, w postaci prezentu.

 

Prezenty, które dawane są żonie bądź małżonkowi, jeżeli posiadają oni wspólnotę majątkową z zasady zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest to logiczne, gdyż żona/ mąż kupujący prezent, teoretycznie kupuje go za wspólne środki, a zatem wszystkie zakupione przez drugą osobę rzeczy, w chwili zakupu stają się automatycznie małżeńską współwłasnością. Dlatego też formularze PIT tego rodzaju prezentów nie muszą uwzględniać. Ponadto PITy formularze nie muszą zawierać informacji o prezentach przekazanych przez rodziców nieletnim dzieciom, jeżeli prezenty te stanowią zaspokojenie potrzeb dziecka związanych z życiem, nauką bądź zabawą.

 

W większości przypadków, gdy prezenty powodują powstanie obowiązku podatkowego podatnik zapłacić musi podatek od darowizn i spadków, kwota powyżej której konieczne jest zapłacenie podatku zależna jest od stopnia pokrewieństwa pomiędzy osobą obdarowującą i obdarowaną. W związku z tym nasuwa się pytanie – kiedy prezenty świąteczne zostają obciążone podatkiem dochodowym od osób fizycznych? W przypadku prezentów świątecznych otrzymywanych na przykład od pracodawcy, nie występują pomiędzy pracownikiem a pracodawcą więzi rodzinne bądź towarzyskie. W związku z tym prezentu takiego w większości przypadków nie można sklasyfikować jako darowiznę, co w związku z tym może powodować konieczność opłacania podatku PIT.

 

Ponadto opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają prezenty mające charakter świadczeń reklamowych, przy czym ma to miejsce tylko wtedy, gdy ich wartość przekracza 200 zł, jeżeli jest ona niższa prezent nie podlega opodatkowaniu i nie musi zostać wykazany w rocznym zeznaniu podatkowym. Jeżeli jest ona wyższa obdarowany wykazuje prezent w swoim rocznym przychodzie i odprowadza od niego podatek dochodowy. Konieczność zapłacenia podatku pojawia się także wtedy, gdy jako prezent świąteczny otrzymamy podczas zakupów jakąś dodatkową, wartościową rzecz. Jeżeli wartość takiego prezentu jest wyższa niż 760 zł, osoba obdarowana – klient sklepu, musi wykazać ją w deklaracji PIT roczny jako przychód i zapłacić podatek.

 

Przepisy podatkowe dotyczące świątecznych prezentów są dosyć skomplikowane. Dlatego też bardzo ważne jest szczegółowe zapoznanie się z nimi, gdyż zatajenie przed urzędem skarbowym informacji o wartościowych prezentach, podlegających opodatkowaniu, może skutkować nałożeniem na podatnika wysokiej kary pieniężnej w związku z popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia karnego skarbowego. Rozliczenia, związane z otrzymanymi prezentami , powinny być dokonywane w terminach przewidzianych dla składania rocznych rozliczeń podatkowych. Złożenie deklaracji po terminie może spowodować nałożenie na podatnika kary finansowej.