Rozliczenie podatkowe 2017

Druki PIT 2017, dla kogo PIT28

 

formularze-pit-2017-pit-28Formularz PIT-28 jest zeznaniem o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok, którego składana deklaracja dotyczy. Zarówno PIT-28 jak i inne aktualne PITy druki, można pobrać za darmo w każdym urzędzie skarbowym.

Przyjrzyjmy się bliżej formularzowi PIT-28 i regulacjom podatkowym z nim związanym.

 

Kto ma obowiązek złożyć druki PIT 28?

 

Formularze podatkowe 2017 tego rodzaju, składają podatnicy, których działalność opodatkowana została w formie ryczałtu ewidencjonowanego, którzy w trakcie roku podatkowego:

  • prowadzili własną działalność gospodarczą o charakterze pozarolniczym;

  • prowadzili działalność o charakterze pozarolniczym, która miała formę spółki jawnej bądź spółki cywilnej;

  • osiągali dochody z najmu bądź dzierżawy.

 

Do kiedy należy zadeklarować chęć opodatkowania przychodów w formie ryczałtu?

 

Aby opodatkować przychody z działalności ryczałtem ewidencjonowanym, podatnik musi zgłosić taką chęć właściwemu urzędowi skarbowemu. Należy zrobić to na początku nowego roku podatkowego. Ostatecznym terminem jest 20 stycznia, po tej dacie opodatkowanie ryczałtem nie jest już możliwe. Należy jednak podkreślić, że jeżeli w poprzednich latach działalność była opodatkowana w tej formie, to nie ma konieczności składania ponownej deklaracji o wyborze ryczałtu jako formy opodatkowania. W przypadku rezygnacji z ryczałtu, na rzecz innej formy opodatkowania, należy również poinformować o tym fakcie urząd skarbowy do 20 stycznia. Zatem formularze PIT 2017 w formie PIT 28, mogą złożyć jedynie podatnicy, którzy na początku 2017 zgłosili w urzędzie taki rodzaj opodatkowania.

 

Do kiedy można składać PIT 28?

 

Ostateczny termin złożenia w urzędzie skarbowym PITu-28, upływa 31 stycznia. Jeżeli wcześniej działalność była opodatkowana w inny sposób i składano zeznanie w kwietniu, tym bardziej trzeba pamiętać, że w przypadku ryczałtu, termin ten jest inny. Nieterminowe złożenie deklaracji może skutkować nieprzyjemnymi konsekwencjami, takimi jak kara pieniężna.

 

Jaka jest wysokość ryczałtu?

 

Stawka ryczałtu ewidencjonowanego jest zależna od charakteru przychodów. Obowiązujące obecnie stawki to: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%. Polskie prawo podatkowe przyporządkowuje każdemu rodzajowi działalności inną stawkę podatkową. Jeżeli działalność podatnika obejmuje kilka obszarów, z których każdy opodatkowany jest w innej wysokości, to konieczne jest naliczenie należnego podatku odpowiednio dla każdego rodzaju przychodów. Aby uniknąć komplikacji, należy prowadzić ewidencję przychodów w taki sposób, aby możliwe było określenie wysokości przychodów, osiągniętych przez podatnika w poszczególnych obszarach. Gdy nie jest to możliwe, wysokość ryczałtu wynosi zazwyczaj 8,5%, z wyjątkiem sytuacji, w których działalność podlega opodatkowaniu 17- lub 20-procentowym ryczałtem.

 

Jakie odliczenia można zastosować w przypadku PITu-28?

 

Ryczałt ewidencjonowany to forma opodatkowania przychodów- oznacza to, że nie mamy możliwości pomniejszenia przychodu o koszty jego uzyskania. Jeżeli działalność wiąże się z wysokimi kosztami uzyskania przychodu, należy rozważyć, czy ryczałt ewidencjonowany jest korzystny.

Mimo pewnych ograniczeń, tak jak w przypadku innych form opodatkowania, możliwe jest odliczenie opłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne. Podatnikom przysługuje również prawo do skorzystania z ulg (z wyjątkiem tzw. ulgi prorodzinnej).