Rozliczenie podatkowe 2017

Formularze PIT 36 - Załącznik NIP 3

 

Numer NIP to numer identyfikujący podmioty będące na terenie Polski podatnikami, płatnikami podatków oraz płatnikami składek ZUS. NIP to również symbol formularzy, przy pomocy których podatnicy zgłaszają się do ewidencji podatników.

Wypełniając formularze pit 2017, a w szczególności pit 36 druk, w części R, musimy poinformować urząd skarbowy czy składamy zgłoszenie identyfikacyjne/aktualizacyjne (formularz NIP-3)

NIP-3 jest zgłoszeniem od osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej. Każdy podatnik ma obowiązek dokonania takiego zgłoszenia tylko raz bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw.

 

Składając druk pit 36, korzystasz z formularza NIP-3 w sytuacji gdy prowadzisz:

  • pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • działy specjalne produkcji rolnej,

 

uzyskujesz przychody:

  • z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, od których zobowiązany jesteś samodzielnie opłacać zaliczki na podatek,
  • ze źródeł przychodów położonych za granicą,
  • z innych źródeł, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek,
  • jesteś obowiązany doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci,
  • wykazujesz należny zryczałtowany podatek dochodowy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika,
  • wykazują należny podatek dochodowy ze sprzedaży nieruchomości i praw spółdzielczych

 

W deklaracji posługujemy się dwoma pojęciami adres miejsca zamieszkania oraz zameldowania. Adres miejsca zamieszkania może być inny niż adres miejsca zameldowania. Jak określa ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca stale na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego.

 

W przypadku, gdy składający zeznanie posiada dwa adresy zameldowania: stałego i czasowego, podaje tylko adres stałego zameldowania. Aktualizacja danych na zgłoszeniu musi być dokonywana nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych, podatnicy podatku od towarów i usług – nie później niż w terminie 7 dni od dnia, a podatnicy wyłącznie podatków lokalnych – wraz ze złożeniem pierwszej w roku podatkowym deklaracji podatkowej lub w terminie dokonania pierwszej w roku podatkowym wpłaty podatku.

 

Przed złożeniem formularz pit 36 wraz z załącznikiem NIP 3, w sytuacji gdy oczekujesz zwrotu na rachunek bankowy upewnij się - w okienku NIP albo na kopii złożonego formularza NIP-3 ( rubryce 56) - czy zgłoszony osobisty rachunek bankowy jest poprawny. Osobisty rachunek wystarczy zgłosić tylko raz a zwrot PIT będzie przychodził do podatnika przelewem.