Rozliczenie podatkowe 2017

Formularz PIT 36L

 

Wszyscy podatnicy mają obowiązek rozliczania się z urzędem skarbowym. Osoby fizyczne mają obowiązek odprowadzania podatku dochodowego (PIT). Do tego celu wykorzystywane są różnego rodzaju formularze PIT 2017. Rodzaj druku, który muszą wypełnić jest zależy od kilku czynników. Formularz PIT-36L skierowany jest do wszystkich osób, które zdecydowały się na opodatkowanie osiąganych przez siebie dochodów podatkiem liniowym (stała stawka podatkowa niezależnie od wysokości osiąganego dochodu – obecnie wynosi ona 19%). Z podatku liniowego mają możliwość skorzystać jedynie osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Nie da się ukryć, że jest on opłacalny jedynie dla osób osiągających wysokie dochody, a także dla osób, które nie muszą korzystać z przewidzianych przez prawo podatkowe ulg, bądź dokonywać rozliczenia wraz z współmałżonkiem.

 

Jak już wspomniano formularz PIT-36L skierowany jest do podatników płacących podatek liniowy, jednak nie należy zapominać o tym, że rozliczenie podatkowe 2017 może od tych osób wymagać także złożenia innego rodzaju formularza, jeżeli w trakcie roku podatkowego uzyskiwały one dochody także z innych źródeł, mogą to być formularze PIT-36, PIT-37, a także PIT-28 lub PIT-16A.

 

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym rozliczenie PIT 2017 na formularzu PIT-36L obowiązuje wszystkie osoby, które uzyskują dochody z tak zwanych działów specjalnych produkcji rolnej, która jest opodatkowana podatkiem liniowym, a także osoby, które uzyskują dochody z działalności gospodarczej, która jest opodatkowana tymże podatkiem.

 

Formularz PIT-36L podzielony jest na kilka części. Należy w nim oczywiście wpisać numer NIP, który pozwala na identyfikację podatnika, a także rok, za który składane jest zeznanie, w tym roku będzie to rozliczenie PIT 2017. Pierwsza część formularza dotyczy miejsca i celu składania danego zeznania. Trzeba w niej podać nazwę urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania, gdyż to właśnie z nim podatnicy muszą się rozliczać. Istotne jest, że w związku ze zniesieniem w Polsce obowiązku meldunkowego podatnik rozlicza się z urzędem skarbowym właściwym dla adresu, który został podany na złożonym przez niego druku NIP. Natomiast celem składania zeznania jest – rozliczenie się z urzędem skarbowym po raz pierwszy lub złożenie korekty do zeznania przekazanego urzędowi wcześniej. W drugiej części formularza musimy wypełnić dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL) oraz adres naszego zamieszkania (zgodny, z tym który został podany w ewidencji podatników). Kolejna część formularza wymaga podania informacji dodatkowych, pozwala ona na określenie przez podatnika sytuacji podatkowej w jakiej się aktualnie znajduje. Część czwarta dotyczy dochodów lub też strat ze źródeł przychodu podatnika, to właśnie w niej określa się przychód oraz koszty jego uzyskania. Część piąta pozwala na odliczenie dochodu, który jest zwolniony z obowiązku płacenia od niego podatku, a także poniesionych strat (które są możliwe do odliczenia) i składek z tytułu ubezpieczenia społecznego (ważne jest, że – nie wszystkie składki można odliczyć). Wypełnienie części szóstej formularza PIT-36L obowiązuje jedynie osoby, które utraciły prawo do określonych ulg lub odliczeń, dlatego też ta część druku określać ma kwoty, które zwiększają podstawę opodatkowania lub też zmniejszają poniesioną przez podatnika w danym roku podatkowym stratę. Kolejna część umożliwia obliczenie podatku, w następnej natomiast ujmowane są odliczenia od podatku (składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki zapłacone za granicą, ulga abolicyjna). Przedostatnia część PIT-36L umożliwia określenie zobowiązania podatkowego podatnika, a w ostatniej wykonuje się obliczenia pozwalające na wyliczenie kwoty jaką trzeba będzie zapłacić z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (lub też nadpłaty) w ramach rozliczenia podatkowego 2017.