Rozliczenie podatkowe 2017

Obowiązek podatkowy a formularze PIT 2017

 

Zgodnie z funkcjonującą w Polsce ordynacją podatkową obowiązkiem podatkowym nazywana jest konieczność dokonania świadczenia pieniężnego na rzecz państwa lub samorządu terytorialnego. Obowiązek ten powstaje w momencie wystąpienia zdarzenia, które polskie prawo określa w odpowiednich ustawach, jako zdarzenie powodujące jego powstanie. Powstanie obowiązku podatkowego nie nakłada automatycznie na podatnika opłacenia podatku. Podatek należy zapłacić dopiero wtedy, gdy obowiązek podatkowy zostanie przekształcony w zobowiązanie o charakterze podatkowym. Dlatego też, jeżeli jednostka posiada zobowiązanie podatkowe za ubiegły rok, związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, powinna w odpowiednim terminie wypełnić właściwe formularze PIT 2017. Druki PIT 2017 niezbędne, aby wykonać rozliczenie podatkowe 2017, można pobrać zarówno z urzędu skarbowego, jak i z Internetu. Przed rozpoczęciem wypełniania zeznania rocznego warto jest zapoznać się ze szczegółowymi regulacjami dotyczącymi momentu powstanie obowiązku podatkowego, w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż nadmieniony moment decyduje o tym, czy uiszczanie podatku dochodowego jest konieczne, czy też nie.

 

Na to jakie PITy2017 (PIT 36 druk, PIT 37 druk, czy na przykład PIT 28 druk) trzeba wypełnić, ma wpływ charakter obowiązku podatkowego. Wyróżnia się ograniczony obowiązek podatkowy oraz nieograniczony obowiązek podatkowy – rozróżnienie to zdefiniowane zostało w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Nieograniczony obowiązek podatkowy dotyczy osób, które posiadają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Za takie osoby uważa się podatników, którzy spędzają na terenie Polski więcej niż 183 dni roku podatkowego (w Polsce pokrywa się on z rokiem kalendarzowym), a także osoby, które na terenie Polski posiadają swoje centrum interesów osobistych bądź biznesowych. Wszystkie osoby posiadające swoją rezydencję podatkową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej mają obowiązek zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od całości osiągniętego w danym roku podatkowym przychodu lub dochodu; źródło, z którego owe dochody (przychody) były uzyskiwane nie ma wpływu na zmniejszenie zakresu obowiązku podatkowego. Wyjątek od tej zasady stanowią dochody uzyskiwane przez pracowników placówek dyplomatycznych i konsularnych, które podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Ograniczony obowiązek podatkowy dotyczy osób, które posiadają swoją rezydencję podatkową poza granicami kraju – spędzają na terenie Polski mniej niż 183 dni w roku i nie posiadają w niej centrum swoich interesów osobistych lub gospodarczych. Jak sama nazwa wskazuje: ograniczony obowiązek podatkowy nakłada na podatnika mniejsze obowiązki związane z opłacaniem podatku. Ograniczony obowiązek podatkowy zobowiązuje podatnika do opłacenia podatku jedynie od dochodów lub przychodów, które w trakcie roku podatkowego zostały przez niego osiągnięte na terenie Polski. Z pozostałych dochodów podatnik rozlicza się w państwie, w którym posiada swoją rezydencję podatkową.

 

Istnienie ograniczonego i nieograniczonego obowiązku podatkowego powoduje powstawanie możliwości podwójnego opodatkowania dochodów. W celu jego eliminacji poszczególne państwa zawierają ze sobą umowy. Na ich podstawie dochody podatnika opodatkowywane są tylko w jednym kraju dzięki czemu nie ponosi on podwójnych kosztów. Szczegółowe informacje o tym, które państwa podpisały z Polską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. Na szczęście Polska podpisała i ratyfikowała tego typu umowy z większością państw istotnych dla Polaków z podatkowego punktu widzenia, dlatego też w większości przypadków nie trzeba się obawiać konieczności podwójnego opodatkowania dochodów.