Rozliczenie podatkowe 2017

Formularze PIT 36 - Załącznik PIT/D

 

Podatnicy podatku PIT są zobowiązani dokonać rozliczenie podatkowe 2017 ze swoim urzędem skarbowym. Rozliczenia tego mogą dokonać sami podatnicy lub ich płatnicy (np. zakład pracy, ZUS). Podatnicy powinni złożyć formularz PIT, jeśli osiągnęli dochody w danym roku a nie zostali rozliczeni przez swojego płatnika. Składając pit 36 druk przeznaczony m.in. dla podatników, którzy prowadzili działalność gospodarczą opodatkowaną według skali, jednym z załączników do formularza jest PIT/D. Masz obowiązek jego wypełnienia jeśli w swoim zeznaniu podatkowym za 2017 dokonujesz odliczeń z tytułu wydatków:

  • na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki),
  • na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową,
  • na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów,
  • na spłatę wraz z odsetkami kredytu bankowego lub pożyczki z zakładu pracy, przeznaczonych w latach 1992-1993 na cele mieszkaniowe,
  • w latach ubiegłych na cele mieszkaniowe, jeżeli wydatki te nie znalazły pokrycia odpowiednio w dochodzie (przychodzie) lub podatku za te lata.

 

Wysokość poniesionych wydatków ustala się na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie, z tym, że nie należy ich dołączać do zeznania. Warto jednak przechowywać je do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

 

Małżonkowie rozliczający druk pit 36 indywidualnie oraz małżonkowie opodatkowujący swoje dochody łącznie, mogą składać jeden załącznik PIT/D jeżeli dokonują odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych. Nie ma to zastosowania do małżonków będących orzeczeniem sądy w separacji. Decyzja, które z małżonków, które będzie rozliczać ulgę zależy tylko i wyłącznie od nich samych. Nie może być natomiast takiej sytuacji, że prawo do ulgi przysługuje tylko jednemu z nich, a odliczenia dokonuje drugi. Pit 36 formularz wraz z załącznikiem PIT/D musi być złożony przez jednego z małżonków bądź do wspólnego zeznania.

 

Również w sytuacji, gdy wypełniasz dwie deklaracje druk pit 36 i np. pit 28, składasz tylko jeden załącznik PIT-D. Sam wybierasz, z tytułu przychody z której deklaracji oraz w jakim zakresie daną ulgę rozliczysz. Czyli możesz np. rozliczyć 40% ulgi odsetkowej w ramach PIT 36, a 60% w ramach PIT 28.