Rozliczenie podatkowe 2017

Formularze PIT 36 - Załącznik Z

 

Małżonkowie są zobowiązani złożyć dwie oddzielne deklaracje PIT/Z. Pit 36 druk wraz z załącznikiem PIT/Z najlepiej wypełnić za pomocą programu pity 2017, który nie tylko oszczędza nas czas i nerwy, ale też pozwala aby nasze rozliczenie PIT 2017 było przyjemnym corocznym obowiązkiem.

 

Pit Z jest załącznikiem stanowiącym informację o wysokości dochodu bądź straty wynikających z pozarolniczej działalności gospodarczej, dla podatników korzystających z zwolnienia na podstawie art.44 ust.7a ustawy. Dochodu tego nie łączy się z dochodami z innych źródeł. Strata podlega rozliczeniu zgodnie z art. 9 ustawy o PIT. Z kolei zgodnie z art. 44 ust. 7f ustawy o PIT, dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej łączy się z dochodem (stratą) z tego źródła, wykazanym w zeznaniach o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) składanych za pięć kolejnych lat następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia - w wysokości 20 proc. tego dochodu w każdym z tych lat. Załącznik Pit/Z składamy wypełniając pit-36 druk oraz pit-36L.

 

Jak mówi przepis art.44 ust.7a podatnicy, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, są zwolnieni z obowiązków w zakresie zaliczek PIT, z tytułu tej działalności, w roku podatkowym następującym

  • bezpośrednio po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli w roku jej rozpoczęcia działalność ta była prowadzona co najmniej przez pełnych 10 miesięcy, albo
  • dwa lata po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli nie został spełniony warunek, o którym mowa w punkcie poprzednim.