Rozliczenie podatkowe 2017

Formularze PIT 36L - załącznik PIT/B

 

Co roku podatnicy mają obowiązek dokonywania rozliczenia z urzędem skarbowym, w toku 2018 będzie to rozliczenie PIT za 2017. Zdarza się, że do formularzy, które należy złożyć konieczne jest załączenie odpowiedniego załącznika. W przypadku formularzy PIT-36 i PIT-36L może to być załącznik PIT/B. W załączniku tym zawarte są informacje dotyczące poniesionych kosztów oraz osiągniętych przychodów, a także wysokości dochodu lub też straty jaka w ciągu roku podatkowego, za który składane jest rozliczenie PIT 2017 osiągnięta została z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika. PIT/B może dotyczyć działalności samodzielnej, a także działalności w spółce, przy czym spółka ta nie może mieć osobowości prawnej. Jeżeli załącznik składany jest przez podatnika działającego w spółce, to ma on obowiązek wykazać dochody/straty proporcjonalne do jego udziałów. Co istotne formularz PIT/B musi być zawsze składany w przypadku, gdy nasze rozliczenie z fiskusem dokonywane jest przy użyciu formularza PIT-36L, dzieje się tak dlatego, że w formularzu PIT-36L nie przewidziano możliwości szczegółowego opisu źródeł, z których w roku podatkowym uzyskiwany był przychód. Należy pamiętać, że małżonkowie, nawet jeżeli rozliczają się wspólnie mają obowiązek oddzielnego wypełnienia załączników PIT/B.

 

Formularze PIT 2017, tak samo jak w poprzednich latach zostały skonstruowane tak, aby podatnikom było jak najłatwiej je wypełnić. Mimo to co roku powstaje wiele wątpliwości i często pojawiają się błędy. Dlatego też warto jest się zapoznać z konstrukcją omawianego formularza PIT/B. Został on podzielony na cztery główne części:

 

  • dane identyfikacyjne,

  • dochody/straty z pozarolniczej działalności gospodarczej

  • przychody, koszty i dochody/straty w spółce niebędącej osobą prawną, w której podatnik jest wspólnikiem,

  • łączny przychód, koszty, dochód lub strata podatnika z działalności gospodarczej.

W części pierwszej podatnik musi podać swoje dane identyfikacyjne takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia oraz PESEL. W części drugiej konieczne jest określenie działalności gospodarczej, z której uzyskany został dochód/strata (wraz z identyfikatorem REGON), a także podanie wysokości przychodu, poniesionych kosztów i wysokości dochodu lub też straty. Część trzecia wymaga podania danych dotyczących spółki, w której podatnik posiada udziały, wraz z wysokością udziałów, a także wysokości przychodu, kosztów uzyskania przychodu oraz dochodu/straty (wszystkie te wartości muszą zostać podane z zarówno dla całej spółki jak i da rozliczającego się podatnika). Ostatnia część stanowi podsumowanie całego formularza i wykazuje się w niej sumę przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, sumę kosztów związanych z uzyskaniem tych przychodów, a także dochód lub stratę.

 

Zgodnie z prawem podatkowym, jeżeli podatnik w ciągu roku podatkowego, którego dotyczy rozliczenie wykonywał więcej niż jeden rodzaj działalności gospodarczej, albo prowadził tylko jedną działalność gospodarczą, ale miała ona miejsce w kilku miejscach, to ma on możliwość prowadzenia jednej lub wielu ksiąg. Jeżeli prowadzona jest tylko jedna księga, to do rozliczenia wystarczy dołączyć tylko jeden załącznik PIT/B, natomiast gdy ksiąg jest więcej liczba formularzy PIT/B powinna być adekwatna do ich ilości. Należy także pamiętać, ze jeżeli składamy w urzędzie skarbowym więcej załączników PIT/B niż jeden, to czwartą część formularza (łączny przychód, koszty, dochód lub strata podatnika z działalności gospodarczej) wypełniamy tylko w jednym załączniku i stanowi ona podsumowanie wszystkich PITÓW/B.