Rozliczenie podatkowe 2017

Formularze PIT 36L - załącznik PIT/Z

 

Istnieje wiele rodzajów załączników, które mogą być składane wraz z druk PIT-36L, w momencie, gdy podatnik wykonuje rozliczenie PIT 2017. Możemy wśród nich wymienić następujące formularze PIT 2017:

 

  • załącznik PIT/B – zawierający informację o wysokości dochodu/straty z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej,

  • załącznik PIT/Z – zawierający informację o wysokości dochodu/straty z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, osiągniętą przez osoby, które zgodnie z art. 77 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mają prawo do zwolnienia podatkowego,

  • załącznik PIT/ZG – zawierający informacje o wysokości dochodów jakie zostały osiągnięte w danym roku za granicą oraz o wysokości zapłaconego za granicą podatku dochodowego,

  • załącznik NIP-1/NIP-3 – który pozwala na zgłoszenie się do ewidencji podatników, (powinien być złożony w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania).

Zapraszamy do lektury artykułu, ktory pomoże Państwu wypełnić rozliczenie podatkowe 2017. W tym opracowaniu zostanie szczegółowo omówiony załącznik PIT/Z, który jak już powyżej wspomniano dotyczy podatników, którzy na podstawie art. 77 ust. 7a mają prawo do skorzystania ze zwolnienia dotyczącego dochodu/straty z pozarolniczej działalności gospodarczej. Prawo to przysługuje osobom, które dopiero rozpoczęły (po raz pierwszy) prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze pozarolniczym. Zgodnie z obowiązującą ustawą do takich osób zaliczani są podatnicy, którzy zarówno w roku rozpoczęcia prowadzenia działalności, jak i w ciągu trzech lat ten rok poprzedzających nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej zarówno samodzielnie jak i w spółce, która nie posiada osobowości prawnej. Co więcej przepis ten dotyczy także małżonka tej osoby (o ile posiadają oni wspólnotę majątkową). Pozostałe warunki, które muszą zostać spełnione, aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia również określone są w art. 77 ustawy.

 

Prawo do zwolnienia w rozliczeniu PIT 2017 ma miejsce, w roku który następuje po roku, w którym została rozpoczęta działalność, jeżeli do tego czasu działalność ta będzie prowadzona przez minimum dziesięć miesięcy. Jeżeli ten wymóg nie zostanie spełniony zwolnienie jest możliwe dwa lata po roku, w którym działalność gospodarcza została rozpoczęta.

 

Załącznik PIT/Z podzielony został na trzy podstawowe części:

  • dane identyfikacyjne,

  • dane dotyczące pozarolniczej działalności gospodarczej,

  • dane dotyczące doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy.

W części pierwszej podatnik musi podać swoje dane osobowe takie jak imię, nazwisko oraz data urodzenia. W części drugiej podatnik określa swój łączny przychód, koszty jego uzyskania oraz wysokość dochodu lub straty z działalności, a także przychód, koszty jego uzyskania i dochód/stratę z działalności, które są i nie są objęte zwolnieniem (w dwóch oddzielnych tabelach). Ostatnia część natomiast służy do określenia kwoty, która zwiększa dochód lub zmniejsza stratę z prowadzonej działalności gospodarczej o charakterze pozarolniczym. Obliczenie tej kwoty ma miejsce w oparciu a art. 44 ust. 7f zgodnie, z którym dochód ten/stratę łączy się z dochodem/stratą z tego właśnie źródła, które są wykazywane w zeznaniach podatkowych dotyczących wysokości osiąganego dochodu. Dotyczy to zeznań złożonych prze pięć lat, począwszy od roku, który następuje po roku, w którym podatnik skorzystał ze zwolnienia. W każdym z kolejnych lat jest to 20% dochodu wykazanego w zeznaniu PIT złożonym w roku objętym opisywanym zwolnieniem.

 

Załącznik PIT/Z składany jest przez małżonków oddzielnie, nawet w przypadku wspólnoty majątkowej.