Rozliczenie podatkowe 2017

Formularze PIT 39 - Załącznik NIP 3

 

Rozliczenie podatku za 2017 rok, jak co roku, obfituje w ilości procedur i przepisów podatkowych. Niezmienny i nienaruszalny pozostaje jeden bardzo istotny element - Numer Identyfikacji Podatkowej, bez którego nie sposób wypełnić PIT formularz. Wszystkie obowiązujące PITy 2017 druki posiadają specjalne miejsce na wpisanie NIP-u. Dzięki temu możliwa staje się identyfikacja poszczególnych podatników przez urząd skarbowy.

 

Jak słusznie radzą eksperci, rozliczenie podatkowe 2017 należy zacząć od wpisania właściwego numeru NIP. Osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, wypełnia załącznik NIP-3. Formularz ten jest jednym z dwóch załączników, przewidzianych dla formularza pit 39, dotyczącego rozliczenia przychodu z sprzedaży nieruchomości nabytej lub wybudowanej w 2017 roku. NIP-3 figuruje w formularzu PIT 39 w części I (gdzie należy poinformować o składaniu załączników) jako zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnej działalności gospodarczej.

 

Załącznik NIP- 3 w PIcie 39 drukU dotyczy osób, które:

 

- nie prowadzą działalności gospodarczej,

- prowadzą działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, ale poza tym nie mają innej działalności gospodarczej,

- są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, ale sami nie są podatnikami

 

W załączniku NIP-3 do wypełnienia są dwie strony. Załącznik ten, jak było wspomniane, może mieć charakter bądź identyfikacyjny, bądź aktualizacyjny. Aktualizacja danych jest wymogiem dla podatników wypełniających NIP-3 z powodu posiadania przez nich dowodu osobistego. Podatnik musi każdego roku poinformować urząd o aktualnym adresie zamieszkania i adresie korespondencyjnym po zmianie tych danych. Zgodnie z art. 25 kodeksu cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Jeżeli posiada on dwa adresy zameldowania: stały i czasowy, podaje tylko ten pierwszy. Jeżeli zamieszkanie ma wyłącznie charakter czasowy, podaje się wyłącznie ten adres zamieszkania.

 

Aktualizacja danych w Picie formularzu musi być dokonana nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych i musi dotyczyć wszystkich zmian danych podanych przez podatnika w zgłoszeniu od czasu zgłoszenia identyfikacyjnego lub ostatniego zgłoszenia aktualizacyjnego przekazanego do urzędu skarbowego do dnia składania zgłoszenia.

 

W formularzu aktualizującym rozliczenie podatkowe 2017 trzeba obowiązkowo wpisać numer NIP, otrzymany po zgłoszeniu identyfikacyjnym. Jeżeli numer rachunku bankowego uległ zmianie, nie wolno go podawać. Czasami konieczne jest złożenie kilku formularzy, jeśli podatnik ma np. wiele adresów zamieszkania.

 

Uwaga! Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzący działalności gospodarczej mogą dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego za pośrednictwem organu wydającego dowód osobisty. Składają wówczas swoje deklaracje PIT bez załącznika NIP-3.