Rozliczenie podatkowe 2017

Formularze PIT - błędy w Picie 38

 

Rozliczenie podatkowe 2017 zbliża się wielkimi krokami. Już teraz warto się przygotować, aby wypełniając nasze formularze PIT nie popełnić błędów, których konsekwencją będzie złożenie korekty do zeznania. Podatnicy, którzy w 2017 roku uzyskali przychód z obrotu instrumentami finansowymi oraz udziałami w spółkach kapitałowych, będą musieli złożyć PIT 38 formularz, który mogą wypełnić zarówno na drukach z urzędu skarbowego jak i w programie PITy 2017, co stanowi zdecydowanie bardziej komfortową wersję. I chodziaż program praktycznie eliminuje możliwość popełnienia jakiegokolwiek błędu, warto zwrócić uwagę na kilka poniższych punktów, które je determinują.


Dochody z zeznania pit 38 opodatkowane są stałą stawką 19% i nie łączy się ich z innymi źródłami przychodów. Najczęstsze pojawiające się błędy dotyczą następujących kwestii:

Czy rozliczać straty z lat ubiegłych?

Straty z poprzednich lat pozwalają pomniejszyć dochód z inwestycji giełdowych w kolejnych latach. Można obniżyć dochód z inwestycji giełdowych o wysokość straty z tych źródeł przychodów w najbliższych, kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Warunek jest taki, że wysokość obniżenia w danym roku nie może przekroczyć 50 proc. kwoty tej straty.


Podstawa prawna
Art. 9 ust. 3; art. 30b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. nr 51, poz. 307).

 

Czy przychody w walutach przeliczyć na PLN?

Koszty i uzyskane przychody należy przeliczyć osobno na złote według ściśle określonych zasad. Pozwala to na prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania ze sprzedaży w walucie udziałów w spółce kapitałowej. Przychody przelicza się według średniego kursu walut obcych, ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

 

Podstawa prawna

Art. 11 ust. 3; art. 17 ust. 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. nr 51, poz. 307).


Czy zyski z akcji można rozliczyć w PIT-36?

Urzędy skarbowe określiły, że przychody osób fizycznych uzyskane z transakcji giełdowych, jeśli nie są przedmiotem działalności gospodarczej podatnika, rozliczane są odrębnie od przychodów firmowych. Dlatego właściwy sposób rozliczeń przychodów z kapitałów pieniężnych to złożenie zeznania PIT-38. Dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych nie można łączyć z dochodami z działalności gospodarczej opodatkowanymi w sposób liniowy. W tej kwestii często jednak dochodzi do sporów podatników z fiskusem. Więc kiedy przedsiębiorca chce rozliczyć przychody kapitałowe razem z przychodami z działalności, powinien wcześniej wystąpić o indywidualną interpretację podatkową.


Podstawa prawna:

Art. 30b ust. 1, 4, 5 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. nr 51, poz. 307).

 

Czy niewykazaną stratę można odliczyć?

Każdy podatnik jest zobowiązany złożyć deklarację do urzędu skarbowego, w której wykaże zarówno osiągnięte w danym roku dochody, jak i straty. W sytuacji kiedy podatnik nie złoży zeznania PIT-38 za 2017 rok, a więc nie wykaże fiskusowi poniesionej wówczas straty, straci prawo do jej rozliczenia w latach kolejnych. Deklaracje podatkowe ze wcześniejsze lata stanowią podstawę do odliczenia strat.

 

Podstawa prawna

Art. 9 ust. 3 i ust. 6, art. 30b, art. 45 ust. 1a pkt 1 oraz ust. 4 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. nr 51, poz. 307).

 

 

Czy prowizję uwzględniać w zeznaniu rocznym?

Koszty związane z kredytowaniem inwestycji jakie ponosi inwestor można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Jednak przepisy podatkowe regulują wysokość tych wydatków, które można uwzględnić.

Kosztem uzyskania przychodów są więc zapłacone odsetki i prowizje od kredytu, za który dokonano nabycia akcji, przypadające proporcjonalnie na tę część kredytu, która została przeznaczona na nabycie akcji. Należy pamiętać, że wydatki ze środków kredytowych (np. na zakup akcji) nie są uwzględniane w informacjach PIT-8C. Wtedy inwestor zobowiązany jest do wykazania ich w poz. 2 części C formularza PIT-38.


Podstawa prawna

Art. 23 ust. 1 pkt 38b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. nr 51, poz. 307).

 

Czy zyski z obligacji rozliczać samodzielnie?

Przy obligacjach skarbowych podatek pobierany jest tylko od tej części wypłacanych odsetek, które rzeczywiście były dopisywane do momentu nabycia danych obligacji od Skarbu Państwa. Oznacza to, że osoby fizyczne nie wykazują w deklaracji rocznej PIT dochodów z obligacji skarbowych.


Podstawa prawna

Art. 17 ust.1 pkt 3; art. 21 ust. 1 pkt 119 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. nr 51, poz. 307).