Rozliczenie podatkowe 2017

Formularze PIT - NIP-3

 

Czas na rozliczenie podatkowe 2017. Dowiedz się więcej o PIT 38 i o NIP-3. Numer NIP to numer identyfikujący podmioty będące na terenie Polski podatnikami, płatnikami podatków oraz płatnikami składek ZUS. NIP to również symbol formularzy, przy pomocy których podatnicy zgłaszają się do ewidencji podatników.

Wypełniając PIT 38 formularz, w którym wykazuje się dochody lub straty uzyskane z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających, mamy też obowiązek wypełnić część I, gdzie musimy poinformować urząd skarbowy czy składamy zgłoszenie identyfikacyjne/aktualizacyjne (formularz NIP-3)

 

NIP-3 jest zgłoszeniem od osoby fizycznej nie prowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej. Każdy podatnik ma obowiązek dokonania takiego zgłoszenia tylko raz bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw.

 

Składając druk PIT 38 formularz, korzystasz z formularza NIP-3 w sytuacji gdy:

  • nie prowadzisz działalności gospodarczej,
  • działalność gospodarczą prowadzisz jako wspólnik spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, a poza uczestnictwem nie prowadzisz innej działalności gospodarczej
  • jesteś płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, a sam nie jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych

Są sytuacje kiedy nie jesteśmy zobowiązani składać NIP samodzielnie, może to zrobić za nas pracodawca. Podmiot wypłacający wynagrodzenie będzie dokonywał tego zgłoszenia na deklaracji NIP-3 jeśli:

  • pobiera zaliczki miesięczne, dokonując zmniejszenia kwot pobieranych zaliczek lub
  • dokonuje rocznego rozliczenia podatku, a nie dokonywał zmniejszenia kwot zaliczek
  • pobiera zaliczkę wyłącznie od dochodu z tytułu umowy o dzieło lub umowy zlecenia

Zasada ta nie ma zastosowania do podatników, którzy uprzednio dokonali zgłoszenia identyfikacyjnego.

 

W deklaracji posługujemy się dwoma pojęciami adres miejsca zamieszkania oraz zameldowania. Adres miejsca zamieszkania może być inny niż adres miejsca zameldowania. Jak określa ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca stale na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego.

 

W przypadku, gdy składający zeznanie posiada dwa adresy zameldowania: stałego i czasowego, podaje tylko adres stałego zameldowania. Aktualizacja danych na zgłoszeniu musi być dokonywana nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych, podatnicy podatku od towarów i usług – nie później niż w terminie 7 dni od dnia, a podatnicy wyłącznie podatków lokalnych – wraz ze złożeniem pierwszej w roku podatkowym deklaracji podatkowej lub w terminie dokonania pierwszej w roku podatkowym wpłaty podatku.

 

Uwaga! Jeżeli podatnik rozliczając PITy 2017 oczekuje zwrotu na rachunek bankowy powinien upewnić się - w okienku NIP albo na kopii złożonego formularza NIP-3 - czy zgłoszony osobisty rachunek bankowy jest poprawny. W formularzu NIP-3 można to sprawdzić w rubryce 56. Osobisty rachunek wystarczy zgłosić tylko raz a zwrot PIT będzie przychodził do podatnika przelewem.