Rozliczenie podatkowe 2017

Kiedy konieczne jest złożenie korekty zeznania podatkowego?

 

Istnieją dwie sytuacje, w których podatnik powinien złożyć korektę rocznej deklaracji podatkowej:

  • gdy sam zauważy nieprawidłowości lub błędy w swoim zeznaniu podatkowym,

  • gdy urząd skarbowy wezwie go do skorygowania złożonego wcześniej rozliczenia.

Wezwanie do złożenia wyjaśnień i skorygowania PIT jest wysyłane przez urząd w formie pisemnej (listem poleconym). Może się jednak zdarzyć, że zamiast wezwania otrzymamy informację o tym, że korekta została wykonana przez urzędnika. Do takiego powiadomienia zostanie załączona kopia skorygowanego zeznania. Jeżeli zgadzamy się z wprowadzonymi zmianami, nie musimy podejmować żadnych działań. W sytuacji, gdy uważamy, że korekta PIT 2017 nie była konieczna lub została wykonana błędnie, możemy złożyć pisemne odwołanie.

Urząd dokonuje korekty tylko wtedy, gdy:

  • różnica między kwotą należnego podatku obliczoną przez podatnika, a właściwą kwotą podatku wynosi nie więcej niż 1000 zł,

  • dane zawarte w PIT za 2017 rok są wystarczające do prawidłowego określenia wysokości zobowiązania podatkowego.

Przyczyny korekty mogą być bardzo różne – brak podpisu, niewypełnienie pól obligatoryjnych, błędy obliczeniowe, nieuwzględnienie wszystkich osiągniętych przychodów, brak identyfikatora podatkowego, podanie nieprawidłowej kwoty przychodu, brak załączników, błędy w danych identyfikacyjnych, błędy w danych adresowych, złożenie niewłaściwego formularza podatkowego, a także nieuwzględnienie przysługujących ulg podatkowych i odliczeń.

Korektę zeznania rocznego można złożyć zarówno w formie papierowej jak i w formie elektronicznej. Niezależnie od tego, jaki sposób wybierzemy, wszystkie niezbędne formularze wypełnimy w program PIT 2017. Trzeba pamiętać, że aby korekta była ważna, do korygowanego formularza trzeba dołączyć pisemne wyjaśnienie, w którym wskazujemy przyczyny ponownego wypełniania deklaracji. W przypadku korekty wysyłanej przez Internet, uzasadnienie podajemy na formularzu ORD-ZU.