Rozliczenie podatkowe 2017

Podatnicy, ulgi, załączniki- wszystko o Picie 37 druku

 

 

Spośród różnych formularzy podatkowych jest jeden najpopularniejszy, wybierany co roku przez ogromną rzeszę pracowników polskich firm oraz rencistów i emerytów. W Picie 37 druku, bo o nim mowa, dokumentowane są przychody, pochodzące ze źródeł położonych na terytorium Polski, od których płatnicy pobierali zaliczki na podatek dochodowy. Chodzi zatem o: wynagrodzenia ze stosunku pracy, emerytury lub renty krajowe, świadczenia przedemerytalne, stypendia, umowy-zlecenia i umowy o dzieło.

 

Jak precyzuje to ustawa, formularz PIT 37 przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym, wyłącznie za pośrednictwem płatnika, uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przychody te muszą podlegać opodatkowaniu na ogólnych zasadach, przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. w szczególności:

 • z tytułu wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej;
 • z emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych);
 • ze świadczeń przedemerytalnych;
 • z zasiłków przedemerytalnych;
 • z należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną;
 • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego;
 • ze stypendiów;
 • z przychodów z działalności wykonywanej osobiście (min. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej);
 • z przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych;
 • ze świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • z należności za pracę przysługującą tymczasowo aresztowanym lub skazanym;

 

Podatnicy wybierając druk PIT 37 deklarują tym samym, że:

 • nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej;
 • nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów dochodów małoletnich dzieci;
 • lub – trzecia możliwość - nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

 

Ważne! Podatnik składający PIT może być zobowiązany do złożenia oprócz druku PIT-37 również PIT-38 i PIT-28, w zależności od sytuacji.

 

PIT 37 instrukcja mówi też o tym, co zrobić, jeżeli podatnik osiągnął choć jeden rodzaj dochodów, który nie mieści się w Picie 37. Wówczas powinien on wszystkie dochody, opodatkowane według skali podatkowej, ująć w Picie 36, a formularz PIT 37 nie jest wtedy składany. Ponadto w przypadku podatników wnoszących o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków, powyższe warunki dotyczą obojga małżonków. Zeznanie to mogą bowiem składać też małżonkowie lub rodzice samotnie wychowujący dzieci.

 

Wśród załączników możliwych dla druku PITu 37, znajduje się PIT/O, PIT/D i PIT/2K. Ten ostatni stanowi oświadczenie o wysokości wydatków, związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Powinni go złożyć podatnicy, którzy w zeznaniu podatkowym za 2017 rok dokonują odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego, o których mowa w art. 26b ustawy. Oświadczenie PIT-2K należy dołączyć do tego samego zeznania, przy którym został złożony załącznik PIT/D, w którym podaje się informacje o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym.

Załącznik PIT/O jest z kolei przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych. W przypadku wspólnego opodatkowania małżonków składa się wspólny załącznik PIT/O, a jeżeli małżonkowie opodatkowują swoje dochody indywidualnie, załącznik PIT/O wypełnia i dołącza do swojego zeznania każdy z małżonków. Na formularzu PIT/O wykazuje się odliczenia min. z darowizn, ulgi internetowej, ulgi na dzieci, czy ulgi rehabilitacyjnej. W pierwszej kolejności jednak, wypełniając, PIT 37 druk, odlicza się składki na ubezpieczenie społeczne, których wysokość wynika z informacji otrzymanych od płatników.

Wzór PIT 37 zmieni się, z uwagi o rozporządzenie, które wejdzie w życie w styczniu 2018 roku.

 

Ważne! Obowiązuje rygorystyczny termin- osoby, które w 2017 roku uzyskiwały dochody min. z umowy o pracę, muszą do 30 kwietnia 2018 roku złożyć w urzędzie skarbowym PIT 37.