Rozliczenie podatkowe 2017

Korekta w PIT-36L. Rozliczenie PIT 2017.

 

Formularze PIT 2017, unikaj błędów. Korekta deklaracji podatkowej złożonej na formularzu PIT-36L ma miejsce w taki sam sposób jak korekty innych rodzajów formularzy, czyli poprzez złożenie tak zwanej deklaracji korygującej, do której załączone musi być pisemne uzasadnienie wyjaśniające co jest przyczyną złożenia korekty. Aby skorygować złożoną wcześniej deklarację należy ponownie wypełnić druki PIT i odpowiednie dla nich załączniki. Przy czym konieczne jest zaznaczenie, że jest to korekta formularza – dokonuje się tego poprzez postawienie krzyżyka w odpowiednim miejscu w pierwszej części deklaracji podatkowej. W piśmie uzasadniającym złożenie korekty należy podać imię oraz nazwisko, a także miejsce zamieszkania i Numer Identyfikacji Podatkowej. Jeżeli składana korekta dotyczy rozliczenia obejmującego obydwoje małżonków, to pismo uzasadniające musi złożyć zarówno jedna jak i druga osoba. Przyczyny składania korekty zeznania podatkowego mogą być bardzo różne, wśród najczęściej występujących wymienić można zwykłą pomyłkę, a także zagubienie bądź znalezienie dokumentów wykorzystywanych do sporządzenia deklaracji lub niepoprawną interpretację przepisów podatkowych.

 

Korektę formularza PIT-36L można złożyć do momentu, aż nie ulegnie on przedawnieniu, co oznacza, że rozliczenie PIT 2017 będzie mogło być skorygowane aż do 2018 roku. Istotne jest, że nie ma możliwości dokonania korekty w PIT-36L w momencie, gdy ma miejsce kontrola podatkowa dotycząca właśnie tego zeznania. Natomiast po zakończeniu kontroli, jeżeli postępowanie dotyczące określonego rozliczenia zostało umorzone, nadal możliwe jest złożenie deklaracji korygującej. Aby uniknąć konieczności składania korekty warto jest rozliczenie podatkowe 2017 dokładnie sprawdzić zanim zostanie ono złożone w urzędzie skarbowym.

 

Istnieją sytuacje, w których urząd skarbowy sam dokonuje korekty i nie wymaga tego od podatnika. Ma to miejsce wtedy, gdy w deklaracji występują błędy rachunkowe lub jej wypełnienie nie jest poprawne, przy czym taka korekta PIT jest możliwa tylko wtedy, gdy w jej wyniku wartość zobowiązania, wysokość straty, wartość nadpłaty lub też wysokość zwrotu podatku nie zmieni się o więcej niż 1000 złoty. W pozostałych sytuacjach urząd wymaga od podatnika złożenia odpowiedniego uzasadnienia i wyjaśnienia przyczyn powstałych nieprawidłowości. W przypadku dokonania korekty przez urząd skarbowy ma on obowiązek dostarczyć podatnikowi uwierzytelnioną kopię skorygowanej deklaracji a także poinformować jakie zmiany wiążą się z przeprowadzeniem tej korekty.

 

Konieczność złożenia korekty do zeznania podatkowego nie powoduje obciążenia karą za przestępstwo/wykroczenie skarbowe. Dlatego też korzystniej jest złożyć w terminie deklarację w urzędzie skarbowym (nawet, gdy zawiera ona błąd), niż złożyć prawidłowo wypełnioną deklarację po terminie. Kosztem ponoszonym przy składaniu korekty deklaracji podatkowej są odsetki ustawowe, a także ewentualny podatek wynikający ze zmian w zeznaniu.

 

Zanim złożymy PIT-36L we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym powinniśmy zrobić jego kopię. W momencie, gdy sporządzenie zeznania zlecamy osobie specjaliście warto zadbać o to, aby na kopii tej znajdował się jego podpis, gdyż umożliwi nam to dochodzenie swoich roszczeń w razie wystąpienia nieprawidłowości. Nie należy też zapominać o dokładnym sprawdzeniu, czy nie popełniliśmy, któregoś z oczywistych błędów bądź pomyłek. Do błędów tych należą przede wszystkim błędy obliczeniowe, bardzo popularne są także błędy w danych identyfikacyjnych, gdyż podatnicy często zapominają o konieczności składania formularzy aktualizacyjnych, w momencie, gdy dane te ulegają zmianie, często zapominamy też o rzeczach najbardziej oczywistych, takich jak podanie Numeru Identyfikacji Podatkowej, lub podpisanie się na końcu składanej deklaracji.