Rozliczenie podatkowe 2017

Formularze PIT 36L - druk NIP 1

 

NIP, czyli Numer Identyfikacji Podatkowej jest bardzo ważnym elementem wszystkich sprawozdań podatkowych składanych w urzędzie skarbowym. Jest on stosowany w polskim systemie podatkowym do identyfikacji poszczególnych podatników, dlatego też wszystkie druki PIT zawierają miejsce, gdzie należy go wpisać. Raz przyznany NIP obowiązuje przez całe życie, a obowiązek przyznawania NIP spoczywa na naczelniku urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania.

 

Formularz NIP-1 jest to zgłoszenie identyfikacyjne, lub też zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie (a zatem nie jest przedsiębiorcą). Oznacza, to że jeżeli PITy za 2017 będą Twoim pierwszym rozliczeniem podatkowym, to powinieneś złożyć także formularz NIP-1 – i będzie to zgłoszenie identyfikacyjne. Zgłoszenia tego typu dokonuje się tylko jeden raz, zmiana formy opodatkowania, rodzaju płaconego podatku, czy rodzaju prowadzonej działalności nie wymaga złożenia kolejnego zgłoszenia identyfikacyjnego. Istnieje natomiast konieczność składania zgłoszeń aktualizacyjnych jeżeli dane, które zostały podane w zgłoszeniu identyfikacyjnym uległy zmianie. Wszelkie zmiany muszą być aktualizowane w terminie do siedmiu dni od momentu, w którym nastąpiły (nie dopiero wtedy, gdy składać będziemy rozliczenie podatkowe 2017). W zgłoszeniu aktualizacyjnym skorygować należy wszystkie dane, które uległy zmianie, natomiast NIP powinien pozostać niezmieniony. W przypadku dużej ilości zmian dopuszcza się złożenie razem kilku formularzy aktualizacyjnych.

 

W formularzu NIP-1 wyodrębnione zostały następujące części:

  • cel i miejsce złożenia zgłoszenia,

  • dane składającego,

  • dane dotyczące prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej,

  • informacja o załącznikach,

  • podpis składającego/dane i podpis osoby reprezentującej składającego,

  • adnotacje urzędu skarbowego.

W pierwszej części podatnik musi określić, czy składany przez niego formularz NIP-1 to zgłoszenie identyfikacyjne, czy aktualizacyjne. W części drugiej konieczne jest podanie danych identyfikacyjnych (numeru PESEL, imion, nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca urodzenia, płci, nazwiska rodowego, obywatelstwa, rodzaju dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz jego serii i numeru). Ponadto w części tej należy wpisać numery identyfikacyjne, które podatnik posiada w innych krajach, a także adres zamieszkania będący równocześnie adresem do korespondencji, dane kontaktowe (telefon/faks, e-mail) oraz numer rachunku bankowego. Bardzo ważnym elementem omawianej części jest, w przypadku zgłoszenia aktualizacyjnego, fragment, w którym należy zakreślić, które dane identyfikacyjne uległy zmianie. Kolejna część dotyczy danych dotyczących prowadzonej działalności. Trzeba w niej podać datę rozpoczęcia działalności, numer REGON, rodzaj prowadzonej działalności, rachunki związane z ową działalnością, rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej i miejsce, w którym jest ona przechowywana, dane które wynikają z wpisu do ewidencji/rejestru, a także adresy miejsc, w których prowadzona jest działalność. W części czwartej określa się jakie załączniki (inne formularze, dokumenty bądź ich kopie) zostały złożone wraz z formularzem NIP-1.

 

Rozliczenie podatkowe 2017 formularza NIP-1 nie mają obowiązku składać osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a także osoby, które prowadzą działalność gospodarczą jako wspólnicy spółek: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, jawnej, partnerskiej bądź cywilnej. W wymienionych sytuacjach obowiązującym formularzem jest formularz NIP-3.