Rozliczenie podatkowe 2017

Odliczenie diet od dochodów zagranicznych w rozliczeniu PITu 2017

 

Formularze PIT, dla pracujących poza granicami naszego kraju, posiadają specjalny załącznik PIT/ZG. Załącznik ten składa się wraz z: PIT 36 druk, PIT 36l druk, PIT 38 druk i PIT 39 druk. Natomiast nie dołącza się go do najpopularniejszego w rozliczeniach podatkowych 2017 PITu 37 druku.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi osoby, które pracują za granicą, ale posiadają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (nieograniczony obowiązek podatkowy), mają prawo do zwolnienia z obowiązku płacenia podatku dochodowego od części zagranicznych przychodów. Takie osoby wypełniając rozliczenie podatkowe 2017 mają możliwość odliczenia od swojego przychodu, za każdy dzień spędzony poza granicami kraju w celach zarobkowych, kwoty, która odpowiada trzydziestu procentom diety. Za dietę rozumie się finansowe dodatkowe wynagrodzenie, które przysługuje pracownikom jednostek sfery budżetowej (zarówno na szczeblu samorządowym jak i państwowym) w momencie, gdy odbywają oni służbową podróż zagraniczną. Wysokość diety określane są przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 września 2005 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, a ich wysokość zależna jest od państwa, do którego ma miejsce podróż służbowa.

 

Do prawidłowego odliczenia diet od dochodów zagranicznych warto jest wykorzystać program do rozliczania PITów, który pozwoli łatwiej wypełnić deklarację podatkową. Stosowanie aplikacji wyklucza popełnienie błędów obliczeniowych, które bardzo często pojawiają się podczas wypełniania deklaracji. PITy 2017 program automatycznie sprawdza, czy  przychody zagraniczne zostały prawidłowo pomniejszone, w celu obliczenia wysokości zobowiązania podatkowego.

 

Podczas samodzielnego wypełniania formularza PIT, w celu obliczenie wysokości możliwego odliczenia, należy:

  • ustalić ile dokładnie dni trwał pobyt poza granicami kraju w celach zarobkowych,

  • obliczyć ile wynosi 30% diety przysługującej pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami Polski do kraju, w którym podlega się stosunkowi pracy,

  • pomnożyć liczbę dni przez 30% diety.

Otrzymana w wyniku powyższych obliczeń wartość będzie to kwota, jaką można odliczyć od uzyskanego za granicą przychodu. Będzie to podstawa opodatkowania.

 

Zgodnie z prawem podatkowym przychody z zagranicy muszą być wykazywane w zeznaniu rocznym w walucie krajowej (złotych polskich). W związku z tym należy dokonać przeliczenia waluty kraju, na terenie którego przebywało się podczas wyjazdu służbowego, według właściwego kursu walutowego. Ponieważ wysokość diety, dla danego kraju, wyrażana jest w walucie tego kraju, tak samo jak otrzymywane wynagrodzenie, nie ma konieczności dokonywania jej przeliczenia na złotówki w celu dokonania odliczenia (przychód w walucie obcej pomniejszamy o dietę w walucie obcej). Przeliczeniu podlega dopiero wyliczona podstawa opodatkowania. Wyrażana jest w złotych polskich, a kurs stosowany do przeliczenia, to:

  • kurs sprzedaży banku podatnika z dnia, w którym otrzymał on wynagrodzenie zagraniczne,
  • lub kurs z dnia, w którym zagraniczne wynagrodzenie zostało przekazane do dyspozycji podatnika,
  • lub średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego dzień otrzymania przez podatnika zagranicznego wynagrodzenia.

 

Warto także wspomnieć, że podatnicy, którzy uzyskali przychody zagraniczne, poza 30% diety za każdy dzień, mogą także odliczyć od przychodu zagraniczne składki wniesione z tytułu ubezpieczenie zdrowotnego oraz ubezpieczenia społecznego. Darmowy program  PITy 2017 sam wykona obliczenia  wysokości zobowiązania podatkowego, na podstawie danych wpisanych przez podatnika.