Rozliczenie podatkowe 2017


Sprzedaż własnych dzieł w Picie 37 2017

 

Zdarza się artysta- amator , który tworzy hobbystycznie obrazy, rzeźby, zdjęcia i sprzedaje je. Czasem zgłaszają się osoby, które są zainteresowane reprodukcją tych obrazów lub zakupem praw do nich- czy należy zapłacić podatek od takiego dochodu. Odpowiedź jest prosta- tak, należy w takiej sytuacji rozliczyć się.  Pomocna może się okazać PIT 37 instrukcja, która prowadzi przez rozliczenie krok po kroku. Na druku PIT 37 2017 wykazuje się uzyskane dochody.

 

Podatkiem dochodowym od osób fizycznych objęte są każdego rodzaju dochody, oprócz dochodów, od których zaniechano poboru podatku lub dochodów, które są zwolnione z opodatkowania. Pośród wielu źródeł przychodów, jakie podlegają opodatkowaniu, oraz wymienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, znajdują się także przychody z praw majątkowych. Za takie przychody PIT 37 formularz przyjmuje w szczególności przychody z praw (do projektów wynalazczych, znaków towarowych oraz wzorów zdobniczych, praw do topografii układów scalonych), także przychody z odpłatnego zbycia tych praw; również przychody z praw autorskich oraz z praw pokrewnych (w rozumieniu odrębnych przepisów). Należy pamiętać, iż przychody, ze sprzedaży praw do wykorzystania obrazów, także zaliczane są do przychodów z praw majątkowych. Oznacza to, że trzeba je opodatkować oraz zapłacić podatek od uzyskanych z tego tytułu przychodów. Bez względu na wysokość tych przychodów trzeba je wykazać w Picie i rozliczyć pobierając PIT 37 druk

 

Dochodem, ze źródła przychodów wymienionych powyżej, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w danym czasie. W sytuacji, gdy koszty uzyskania przychodów przekroczą sumę przychodów, różnica ta jest stratą. Zmniejszenie sumy przychodów z danego źródła może nastąpić jedynie o te koszty uzyskania przychodów, które tego źródła faktycznie dotyczą. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, iż koszty uzyskania przychodów, z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich, jak również artystów wykonawców z praw pokrewnych, albo dysponowania przez nich tymi prawami, ustala się w wysokości 50% uzyskiwanego przychodu. Oznacza to, iż każdy twórca bądź artysta, który sprzedaje, korzysta lub dysponuje prawami autorskimi, ma prawo do tego, aby obliczyć koszty uzyskania przychodów w taki sposób. Przykład pozwoli lepiej zrozumieć opisaną konstrukcję. Jeśli twórca uzyskuje ze sprzedaży praw, do wykorzystania swoich obrazów, dochód w kwocie 1000 zł., to podatek zapłaci jedynie od kwoty 500 zł. Chodzi o to, że od przychodu odjąć należy koszty jego uzyskania, w wysokości 500 zł, czyli 50% tego przychodu. Od tego dochodu twórca nie odprowadza zaliczek na PIT37 w trakcie roku, a uzyskany dochód wykazuje w zeznaniu rocznym. W Picie 37 przychody z praw majątkowych, a także koszty ich uzyskania, wpisuje się do rubryki, która jest przeznaczona dla korzystających z praw majątkowych. W sytuacji, gdy podatnik uzyskuje przychody z wielu źródeł, w tym również ze zbycia praw majątkowych, przedmiotem opodatkowania jest suma dochodów ze wszystkich źródeł.