Rozliczenie podatkowe 2017

Jak powinien wyglądać czynny żal rozliczając pit 37 druk?

 

Zdarzają się sytuacje, w których podatnicy zapominają złożyć pit 37 formularz w określonym ustawowo terminie. Takich sytuacji należy oczywiście unikać, gdyż konsekwencje mogą być mało przyjemne dla naszego portfela, a także dla nas samych w przypadku kary pozbawienia wolności (kary za tego rodzaju przestępstwo/przewinienie, zostały określone w kodeksie karnym skarbowym). Na szczęście polskie prawo pozwala podatnikom na naprawienie popełnionych błędów, a tym samym uniknięcie kary za przestępstwo lub przewinienie o charakterze skarbowym. Dlatego też jeżeli zapomnieliśmy złożyć formularz pit 37, powinniśmy zawiadomić o tym urząd skarbowy. Poinformowanie fiskusa o niezłożeniu pit 37 nazywane jest czynnym żalem, i jest to nic innego jak przyznanie się do winy. Oczywiście samo przyznanie się do niewypełnienia obowiązku podatkowego, nie jest wystarczające, obowiązkiem podatnika jest także złożenie zaległego formularza pit 37 druk oraz uiszczenie wszystkich zaległych względem urzędu należności (podatku) – czyli zaniechanie działania, za które możemy zostać ukarani.

 

Jeżeli nie złożyliśmy deklaracji rocznej, ponieważ nie wiedzieliśmy jak ją wypełnić, dobrym rozwiązaniem może być interaktywny pit 37. Zaletą interaktywnych formularzy podatkowych są zawarte w nich wskazówki, dzięki którym rozliczenie osiągniętych dochodów staje się zdecydowanie prostsze. Interaktywne formularze podatkowe możemy znaleźć w programie do wypełnianie pitów, ponadto program pit 2017 posiada również kreator zeznania podatkowego, który jest jeszcze łatwiejszy w obsłudze niż interaktywne formularze podatkowe.

 

Nie istnieje jednolita forma jaką powinien posiadać czynny żal, jednak pewne warunki muszą być spełnione. Czynny żal może mieć zarówno formę pisemną jak i ustną. Należy pamiętać, że w przypadku formy ustnej, ryzyko ukarania grzywną nie występuje tylko wtedy, gdy informacja o popełnionym przewinieniu/przestępstwie została przekazana do protokołu. W czynnym żalu, posiadającym formę pisemną, musi zostać podany:

  • nadawca – dane pozwalające na zidentyfikowanie podatnika,
  • odbiorca – naczelnik urzędu właściwego dla miejsca zamieszkanie,
  • informacja o popełnionym czynie zabronionym,
  • informacja o dopełnieniu obowiązku podatkowego (złożenie zeznania, zapłata podatku).

 

Podatnik nie ma obowiązku informowania urzędu skarbowego dlaczego nie złożył deklaracji rocznej w terminie.

 

Aby czynny żal był skuteczny, konieczne jest jego złożenie zanim urząd skarbowy zacznie prowadzić dochodzenie mające na celu popełnienie przez podatnika przestępstwa lub przewinienia skarbowego. Jeżeli takie postępowanie zostanie rozpoczęte lub jeżeli urząd będzie posiadał dowody świadczące o tym, że podatnik nie wypełnił ciążącego na nim obowiązku podatkowego, złożenie czynnego żalu nie umożliwi podatnikowi uniknięcia kary.

 

Jak już wcześniej wspomniano kara za przestępstwo bądź przewinienie skarbowe może różny charakter. O tym jaki będzie wymiar kary, decyduje wielkość szkody wyrządzona przez podatnika – czyli wysokość podatku, który nie został przez niego wpłacony do budżetu państwa.

 

Jeżeli wysokość nieuiszczonego podatku nie przekracza określonego ustawowo progu, grzywna nałożona na podatnika może wynosić maksymalnie 720 stawek dziennych. Jeżeli natomiast próg ten został przekroczony, to podatnik może zostać pozbawiony wolności. Oba rodzaje kary mogą być stosowane łącznie.

 

Jak możemy zauważyć, unikanie opłacenia podatku może skończyć się dla nas bardzo niekorzystnie. Oczywiście lepiej jest nie mieć do czynienia z instytucją czynnego żalu. Podatków nie da się uniknąć i zawsze lepiej opłacać je we właściwym terminie. Jednak jeżeli zdarzy nam się, z rożnych powodów, nie wywiązać z obowiązku podatkowego, powinniśmy zawiadomić o tym urząd skarbowy jak najszybciej, gdyż im szybciej przekażemy informację o swoim przewinieniu, tym większe jest prawdopodobieństwo, że nie zostaniemy pociągnięci do odpowiedzialności karnej.