Rozliczenie podatkowe 2017

Błędy w Picie 37 wymagające korekty


Wypełnianie formularzy podatkowych bardzo często sprawia podatnikom problemy, popełnione błędy mogą spowodować konieczność ponownego złożenia deklaracji podatkowej – tak zwanej korekty. Jeżeli chcemy uniknąć komplikacji podczas wypełniania zeznania oraz ewentualności składania korekty, powinniśmy pobrać z Internetu program PITy 2017. Ta bardzo użyteczna aplikacja pozwoli nam na sprawne rozliczenie się z urzędem skarbowym, a w razie konieczności na pewno będziemy w stanie przy pomocy PITy 2017 program rozwiać swoje wszystkie wątpliwości związane z wypełnianiem odpowiednich druków. Przy pomocy PIT 2017 program można zarówno wydrukować papierowe zeznanie podatkowe i następnie zanieść je lub wysłać do urzędu skarbowego, jak i wysłać PITy elektroniczne 2017 za pośrednictwem Internetu.

Przed wypełnieniem pit2017 warto zapoznać się z najczęściej popełnianymi błędami, które mogą spowodować konieczność złożenia korekty. Wiedza ta oraz użycie programu do wypełniania pitów na pewno sprawią, że nasze PIT 2017 rozliczenie przebiegnie bezproblemowo.

Jednymi z najczęstszych błędów są oczywiście błędy obliczeniowe. Jeżeli ze złożonej przez nas deklaracji, możliwe będzie skorygowanie błędu, a różnica między kwotą, którą pierwotnie obliczyliśmy, a kwotą właściwą, nie będzie większa niż 1000 zł, najprawdopodobniej nasz błąd zostanie poprawiony przez urzędnika. O fakcie dokonania korekty zostaniemy poinformowani listownie. Jeżeli urząd skarbowy nie będzie w stanie sam skorygować zeznania, bądź różnica będzie większa niż 1000 zł, konieczne będzie osobiste złożenie poprawionej deklaracji podatkowej.

Kolejnym, bardzo popularnym, błędem są braki w danych identyfikacyjnych. Musimy pamiętać, że wypełnienie wszystkich rubryk w części identyfikacyjnej jest konieczne. Nie można pominąć miejsca na wpisanie Numeru Identyfikacji Podatkowej, ponadto numer ten musi być wpisany poprawnie, dlatego warto jest sprawdzić, czy nie popełniliśmy błędu. Urząd skarbowy sprawdza poprawność dostarczonych przez nas danych identyfikacyjnych, z danymi które podaliśmy wcześniej w formularzu identyfikacyjnym NIP-1 lub NIP-3. Dlatego też dane, które wpisujemy do deklaracji podatkowej muszą być takie same, a brak zgodności spowoduje konieczność wyjaśnienia sprzeczności poprzez korektę zeznania podatkowego. Należy pamiętać, że obowiązkiem podatnika jest aktualizacja danych identyfikacyjnych w momencie, gdy ulegną one zmianie. Aktualizację dokonuje się poprzez złożenie tzw. formularza aktualizacyjnego we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym.

Równie istotne jest samodzielne podpisanie deklaracji podatkowej (wyjątkiem są deklaracje składane w formie elektronicznej, w przypadku których podpis został zastąpiony koniecznością zgodności kilku danych informacyjnych). Niepodpisane rozliczenie podatkowe nie jest ważne i możemy być pewni, że jeżeli zapomnieliśmy o podpisie urząd skarbowy będzie od nas wymagał uzupełnienia formularza. Druk PIT zawsze musi być podpisany przez podatnika, którego dotyczy.

Jeżeli decydujemy się na złożenie papierowej deklaracji, musimy mieć na uwadze, że druki które wypełniamy muszą być aktualne. Zazwyczaj Ministerstwo Finansów co rok wprowadza pewne zmiany w formularzach podatkowych, dlatego jeżeli chcemy uniknąć konieczności składania korekty, ponieważ wypełniliśmy nieaktualny formularz, powinniśmy zawsze upewnić się, że posiadamy najnowsze druki. Problem ten nie istnieje w momencie, gdy do rozliczenia używamy programu PIT 2017, ponieważ formularze w nim zawarte są zawsze aktualne.

Bardzo ważne jest, żebyśmy do swojego zeznania podatkowego dołączyli właściwe załączniki. Załącznikami, o których najczęściej zapominają podatnicy są PIT/D oraz PIT/O. Są one absolutnie niezbędne, kiedy dokonujemy odliczeń. Brak załączników również spowoduje konieczność złożenia korekty, którą w tym przypadku będzie odpowiedni załącznik. Warto podkreślić, że małżeństwo rozliczające się wspólnie, ma obowiązek podać w załącznikach dane obydwojga podatników.

Błędy pojawiają się także, gdy małżonkowie decydują się na wspólne rozliczenie z urzędem skarbowym. Należy pamiętać, że podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu ewidencjonowanego, karty podatkowej bądź opłacający podatek liniowy nie mają możliwości dokonania wspólnego rozliczenia. Dlatego w takiej sytuacji wspólna deklaracja podatkowa wymagała będzie złożenia korekty przez obydwoje małżonków, którzy będą musieli zapłacić podatek oddzielnie. Małżeństwa, przy wspólnym rozliczeniu, muszą również pamiętać, że podziałowi ulega dochód (co często pozwala na uzyskanie niższego opodatkowania), a nie podatek naliczony od zsumowanych dochodów obu osób.

Powinniśmy również zwrócić szczególną uwagę na kwoty, o które pomniejszamy podstawę opodatkowania oraz na kwoty, o które pomniejszamy sam podatek. Obowiązujące przepisy podatkowe jasno regulują dopuszczalną wysokość poszczególnych odliczeń – kwotowo lub procentowo. Niewłaściwe, za duże pomniejszenie dochodu bądź podatku może wymagać złożenia odpowiedniego wyjaśnienia i skorygowania otrzymanych w deklaracji podatkowej kwot.

Na koniec warto podkreślić, że w zeznaniu podatkowym podatnik ma obowiązek wykazać wszystkie osiągnięte w trakcie roku podatkowego dochody (zwolnienia z podatku dochodowego zostały szczegółowo opisane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych). Pominięcie niektórych dochodów, które podlegają opodatkowaniu, może być potraktowane jako próba zatajenia i skutkować karą pieniężną bądź postępowaniem sądowym. Jeżeli (często omyłkowo) nie uwzględnimy, któregoś z naszych dochodów i jesteśmy świadomi popełnionego błędu, zdecydowanie korzystniejsze będzie samodzielne zgłoszenie tego faktu urzędowi skarbowemu, niż oczekiwanie na jakąś reakcję ze strony urzędu. Żeby uniknąć takich nieprzyjemności, a także wszystkich opisanych powyżej błędów, zawsze powinniśmy się dobrze przygotować do rozliczenia. Najlepiej jest jeżeli nie będziemy wykonywać go na ostatnią chwilę, bo kiedy czas nagli popełniamy omyłkowo, często bezsensowne, błędy.