Rozliczenie podatkowe 2017

Wypełnij PIT 37 druk i sprawdź jakie sprzęty możesz odliczyć korzystając z ulgi rehabilitacyjnej.

 

Rozlicz swój pit 37 druk i skorzystaj z ulgi rehabilitacyjnej. Ulga rehabilitacyjna jest ulgą, która przysługuje osobom niepełnosprawnym, a także osobom, które utrzymują osoby niepełnosprawne. Ulga ta może być uwzględniona, gdy wypełniają one pit 37 formularz ma przykład przy użyciu pity 2017 program. Dotyczy ona:

 • wydatków poniesionych w celu ułatwienia osobie niepełnosprawnej wykonywania czynności życiowych,

 • wydatków, które poniesione zostały w związku z rehabilitacją osoby niepełnosprawnej.

Osoby niepełnosprawne są to osoby, który uzyskały orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednej z grup inwalidzkich wydawane przez organy do tego uprawnione. Natomiast do osób niepełnosprawnych będących na utrzymaniu podatnika zaliczyć możemy dzieci własne, przysposobione i przyjęte na wychowanie, pasierbów, żonę/męża, ojczyma/macochę, rodziców własnych, rodziców żony/męża. Warunkiem skorzystania przez podatnika z ulgi rehabilitacyjnej w takiej sytuacji jest osiąganie przez wymienione powyżej osoby rocznych dochodów nie wyższych niż 9120 złotych.

 

Jeżeli chcemy skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej należy poza pit 37 druk wypełnić jeszcze odpowiedni załącznik, wszystkie pity formularze dostępne są zarówno w Internecie jaki i w urzędach skarbowych.

 

Należy mieć na uwadze, że nie wszystkie wydatki poniesione przez osoby niepełnosprawne lub przez osoby utrzymujące osoby niepełnosprawne mogą być podstawą do dokonania odliczenia. Wydatki wchodzące w skład ulgi rehabilitacyjnej zostały wymienione w odpowiednim katalogu, a jego zamknięty charakter powoduje, że jeżeli jakiś wydatek nie został tam wymieniony to podatnik nie ma możliwości skorzystania w związku z jego poniesieniem z jakiejkolwiek ulgi.

 

Wydatki ponoszone w związku z niepełnosprawnością podzielić możemy na dwie grupy – limitowane i nielimitowane. W przypadku wydatków limitowanych, podatnik ma prawo do odliczenia jedynie kwoty do pewnej, określonej ustawowo wysokości, lub też nadwyżki ponad określoną w ustawie kwotę (gdy poniesione wydatki przekroczą dany limit).

 

Do wydatków nielimitowanych w przypadku, których przysługuje ulga rehabilitacyjna zaliczamy między innymi:

 • wydatki poniesione w celu przystosowania mieszkania bądź domu (remont, przebudowa itp.), w którym mieszka osoba niepełnosprawna,

 • wydatki na wyposażenie domu bądź mieszkania, w którym mieszka osoba niepełnosprawna, tak żeby możliwe było jej jak najwygodniejsze funkcjonowanie,

 • wydatki poniesione zarówno na kupno jak i naprawę różnego rodzaju sprzętów, urządzeń oraz narzędzi, które niezbędne są osobie niepełnosprawnej do rehabilitacji jak i wykonywania różnego rodzaju czynności (przy czym wyłączone są z tego wszystkie sprzęty typu AGD),

 • wydatki na przystosowanie pojazdu w taki sposób, aby mogła być nim transportowana osoba niepełnosprawna,

 • wydatki poniesione w związku z pobytem osoby niepełnosprawnej na turnusach leczniczych i rehabilitacyjnych,

 • wydatki poniesione na zabiegi rehabilitacyjne,

 • wydatki związane z koniecznością opieki pielęgniarskiej,

Wśród wydatków o charakterze limitowanym wymienić możemy natomiast:

 • wydatki poniesione na przewodników niezbędnych osobom niepełnosprawnym,

 • wydatki ponoszone przez osobę niepełnosprawną lub jej opiekuna na utrzymanie psa przewodnika,

 • wydatki ponoszone przez osobę niepełnosprawną (I lub II grupa) w związku z używaniem przez nią samochodu osobowego lub przez osobę, na której utrzymaniu jest taka osoba.

W związku z każdym z wymienionych powyżej wydatków limitowanych podatnik ma prawo do odpisania ulgi w wysokości 2280 złotych rocznie. Ponadto do wydatków limitowanych zaliczamy również wydatki na leki przewyższające 100 złotych, jeżeli będą one zalecane przez lekarza specjalistę. Oznacza to, że jeżeli w ciągu miesiąca wydamy na leki więcej niż 100 złotych to wydaną faktycznie kwotę pomniejszoną o owe sto złotych możemy również odliczyć.