Rozliczenie podatkowe 2017

Pity 2017 program dla osób zarabiających za granicą

 

Osoby uzyskujące przychody za granicą mogą rozliczyć się przez program do wypełniania PITów 2017. To bardzo wygodna i przyjazna aplikacja dla wszystkich, którzy z niechęcią wypełniają coroczne deklaracje podatkowe. PITy 2017 program jest zupełnie darmowym programem, który można pobrać przez Internet. Pełna baza formularzy i załączników, które program sam dopasowuje do indywidualnej sytuacji podatkowej. Na każdym etapie wypełniania formularza osoba otrzymuje pomoc w zakresie wszelkich kalkulacji, dzięki czemu wypełnianie PITu jeszcze nigdy dotąd nie było tak proste i jednocześnie tak przyjemne.

 

Okres od początku stycznia do końca kwietnia to czas na rozliczenie podatkowe za 2017 z fiskusem. Osoby pracujące w ubiegłym roku za granicą swoje przygotowania powinny zacząć od określenia obowiązków podatkowych wobec polskiego urzędu skarbowego- od tego zależy, czy zagraniczne zarobki trzeba wykazywać w krajowym zeznaniu podatkowym. Ważna jest także metoda przewidziana w konkretnej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania (podpisana między Polską a krajem, w którym podatnik pracuje), jaka ma zastosowanie do odpowiedniej kategorii dochodów.

 

Zakres obowiązku podatkowego jest określony miejscem zamieszkania i jest nieograniczony dla wszystkich podatników, którzy posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Dlatego niezależnie od tego, gdzie podatnicy uzyskali dochody, muszą rozliczać w Polsce całość swoich dochodów. Jeśli więc podatnik udał się za granicę jedynie czasowo, bez zamiaru zmiany miejsca swojego zamieszkania, to nadal jest objęty nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w Polsce. Jest więc zobowiązany od dochodów osiągniętych za granicą złożyć rozliczenie podatkowe 2017 w Polsce.

 

Podatnicy rozliczający dochody z pracy najemnej za granicą muszą złożyć formularz PIT 36 za 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r., jeżeli do tych dochodów ma zastosowanie:

  • metoda wyłączenia z progresją, gdzie dochód osiągnięty za granica wykazuje się w poz. 168 (lub 169) PIT 36 formularz- wykazany w tym miejscu dochód służy ustaleniu stopy procentowej,
  • metoda proporcjonalnego odliczenia - polega na tym, że w rozliczeniu rocznym składanym w Polsce od sumy dochodów osiągniętych w Polsce i za granicą podatnik potrąca od polskiego podatku kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą.

 

Dochody z pracy za granicą należy dodatkowo wykazać w osobnych załącznikach (PIT/ZG). Formularz nie jest zbyt obszerny, ma tylko jedną stronę podzieloną na 7 kolumn. I tak w poszczególnych kolumnach trzeba wykazać:

  1. Przychody- zgodnie z ich źródłem, czyli nie tylko przychody ze stosunku pracy, ale i przychody z innej pracy, wykonywanej w ramach zależności quasi pracowniczej, np. na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło.

  2. Przychody w walucie obcej, która została określona w części B załącznika

  3. Przychody zwolnione od podatku

  4. Przychód po odliczeniu przychodu zwolnionego, wyrażony w PLN

  5. Koszty uzyskania przychodów

  6. Dochód uzyskany za granicą

  7. Podatek zapłacony za granicą, przeliczony na PLN. Sugeruje się, aby kwotę przeliczać po kursie średnim NBP z dnia zapłaty tego podatku

 

PIT/ZG należy wypełnić osobno dla każdego kraju, w którym były uzyskiwane dochody. Do druk PIT 36 należy zatem dołączyć tyle załączników, z ilu krajów były osiągane dochody z pracy. Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem), składają odrębny załącznik PIT/ZG.