Rozliczenie podatkowe 2017

 PIT 37 i ulgi podatkowe


Temat ulg, z jakich będzie można skorzystać w rozliczeniu podatkowym za 2017 rok, z dnia na dzień zyskuje coraz większe grono osób zainteresowanych. Nic w tym dziwnego - niebawem do pobrania będą nowe formularze PIT i w ślad za tym pojawią się pytania o ulgi i odliczenia od dochodu i podatku. Najpopularniejszym typem druku podatkowego do odliczeń jest formularz PIT-37.

 

Najważniejsze rodzaje ulg, z jakich mogą skorzystać podatnicy, którzy wypełniają formularz PIT 37, to:

  1. składki ZUS na ubezpieczenie społeczne

  2. ulga internetowa

  3. ulga prorodzinna

  4. ulga remontowa

  5. ulga z tytułu darowizn

 

Ad. 1 Składki ZUS na ubezpieczenie społecznie nie podlegają limitowi. W rocznym rozliczeniu PIT od dochodu odliczyć można wartość składek zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących. Składki te były potrącane w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, od przychodu podlegającego opodatkowaniu. Odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku oraz tych składek, których podstawę wymiaru stanowi nieopodatkowany dochód.

 

Ad. 2 Ulga internetowa jest w ostatnich latach bardzo popularna. Pozwala na obniżenie dochodu o kwotę rzeczywiście poniesionych wydatków z tytułu użytkowania Internetu. Obowiązuje jednak limit - kwota nie może być większa niż 760 zł w danym roku podatkowym. Aby skorzystać z tej możliwości, należy wykazać się posiadaniem faktury VAT oraz użytkować Internet w miejscu zamieszkania. Należy też mieć na względzie fakt, ze odliczeniu podlega czynność użytkowania Internetu, a nie wydatki poniesione na instalację, rozbudowę, modernizację oraz serwis i obsługę techniczną sieci. Ulga nie przysługuje też, jeśli wydatki na Internet zaliczone zostały do kosztów uzyskania przychodu, lub odliczone od przychodu, na podstawie ustawy o ryczałcie. Ulgę internetową trzeba  wykazać w załączniku PIT/O dołączanym do zeznania rocznego za rok 2017. Nie ma znaczenia dla fiskusa, czy Internet działa poprzez stałe łącze, czy bezprzewodowo, również za pomocą urządzeń mobilnych w komputerze lub telefonie komórkowym.

 

Ad. 3 W kolejnym rozliczeniu podatkowym rodzice będą mogli skorzystać z ulgi na dzieci, która limitowana jest miesięcznie kwotą 92,67 zł. Odliczenie polega na pomnożeniu tej kwoty przez liczbę miesięcy w roku, przez okres których dziecko było na ich utrzymaniu. Ulga przysługuje na każde dziecko, które spełnia poniższe warunki:

- nie ukończyło 18 roku życia;

- nie ukończyło 25 lat, jeśli uczy się lub studiuje;

- bez względu na wiek, jeśli odrębnymi przepisami otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny oraz w roku podatkowym 2017 nie uzyskało dochodów, za wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów nie powodujących obowiązku uiszczenia podatku; ulgę podatkową na dzieci wylicza się w załączniku PIT/O w części C - odliczenia od podatku.

 

Ad. 4 Ulga remontowa, którą uwzględnia PIT 37 druk, dotyczy wydatków poniesionych na oszczędzanie w kasie mieszkaniowej. Wynosi ona maksymalnie 30 proc. poniesionych wydatków, ale nie więcej niż 11 tys. 340 zł. Z ulgi będą mogli skorzystać tylko ci, którzy nabyli do niej prawo przed 1 stycznia 2002 r. Służy do tego załącznik PIT-2K i PIT/D.

 

Ad. 5 W 2018 roku bez ograniczeń będzie można odliczyć darowizny przeznaczone na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Limity obowiązują na odliczenia z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego, kultu religijnego i krwiodawstwa - maksymalnie łącznie 6 proc. dochodu.

 

PIT 37 do wypelnienia jest na naszej stronie.