Rozliczenie podatkowe 2017

Rozliczenie roczne 2017 cudzoziemców pracujących w Polsce

 

Obcokrajowcy osiągający przychody na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, mają obowiązek opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych. O sposobie naliczania podatku decyduje nie tylko charakter podejmowanej pracy, ale również czas przebywania obcokrajowca w Polsce (udokumentowany certyfikatem rezydencji). Zatrudnienie cudzoziemca nakłada na pracodawcę takie same obowiązki, jak zatrudnienie osoby posiadającej polskie obywatelstwo, zatem jeżeli obcokrajowca wystąpi ze stosownym wnioskiem, pracodawca będzie musiał za niego złożyć rozliczenie roczne 2017.

 

W celu rozliczenia się z polskim urzędem skarbowym każdy podatnik musi posiadać numer identyfikacyjny. Zgodnie z nowymi przepisami osoby nieprowadzące działalności gospodarczej używają do celów podatkowych numeru PESEL; natomiast osoby, które prowadzą własną działalność muszą używać Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP). Z tego powodu obcokrajowiec pracujący w Polsce musi w pierwszej kolejności złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL – podstawą takiego podania może być zameldowanie na okres dłuższy niż dwa miesiące. O przyznanie numeru PESEL mogą wystąpić także obcokrajowcy wpłacający do ZUS składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. O PESEL należy się ubiegać u właściwego organu administracji lokalnej, a po jego otrzymaniu należy go wpisywać we wszystkie PITy2017.

 

Obcokrajowcy posiadający polską rezydencję podatkową podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wszystkie uzyskiwane przez nich dochody, o ile są osiągane za pośrednictwem płatnika, podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Pracodawca (płatnik) musi pobierać co miesiąc zaliczki na podatek dochodowy w odpowiedniej wysokości, a także opłacać comiesięczne składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (o ile istnieje podstawa do ich naliczania). Po zakończeniu roku podatkowego obowiązkiem pracodawcy jest przekazanie zagranicznemu pracownikowi formularz PIT-11 – na jego podstawie cudzoziemiec powinien wypełnić swoją roczną deklarację. Zeznanie podatkowe musi zostać złożone na formularzu PIT-37. Jeżeli pracownik zdecyduje się na rozliczenie za pośrednictwem płatnika otrzyma formularz PIT-40 będący kopią zeznania, które pracodawca dostarczył do urzędu w jego imieniu.

 

Polscy podatnicy mają bardzo wiele problemów z poprawnym wypełnieniem formularzy podatkowych. Obcokrajowiec pracujący w Polsce może mieć jeszcze więcej wątpliwości, dlatego zalecane jest wykorzystywanie do wypełnienia druków PIT darmowego programu do rozliczania PIT 2017. Aplikacja prowadzi przez proces rozliczania się z fiskusem krok po kroku, a ponieważ większość obliczeń jest wykonana przez program, ryzyko popełnienia błędów znacznie się zmniejsza.

 

Poza rozliczeniem dochodów cudzoziemca na zasadach ogólnych, które zostały opisane powyżej, są przypadki, kiedy dochody obcokrajowca mogą być opodatkowane na zasadach preferencyjnych. W takiej sytuacji podatek dochodowy jest pobierany w formie 20-procentowego ryczałtu. Obowiązek pobierania podatku, od wypłacanego wynagrodzenia, spoczywa na płatniku, a podatnik-obcokrajowiec nie musi składać zeznania rocznego (chyba, że osiąga on jeszcze dochody z innych źródeł – w takiej sytuacji PITy za 2017 program wypełni za niego).

 

Żeby móc skorzystać z ryczałtowej formy opłacania podatku obcokrajowiec musi spełnić następujące warunki:

  • nie posiadać polskiej rezydencji podatkowej,

  • posiadać źródło dochodu o określonym charakterze (umowa o dzieło, umowa zlecenia, kontrakt managerski itp.).

Przepisy podatkowe zakładają, że podatnik jest rezydentem podatkowym danego kraju, jeżeli spędza w nim więcej niż 183 dni w roku i/lub posiada w nim centrum swoich interesów osobistych bądź biznesowych. Posiadanie zagranicznego certyfikatu rezydencji stanowi wystarczający dowód na to, że dana osoba nie podlega w Polsce pełnemu obowiązkowi podatkowemu.