Rozliczenie podatkowe 2017

PIT 37 druk a wynajem mieszkania

 

Podatnicy często mają problemy z wyborem właściwego druku do dokonania rozliczenia podatkowego z urzędem skarbowym. Należy pamiętać, że to jaki druk musimy wypełnić zależne jest od tego z jakiego rodzaju podatku będziemy się rozliczać. Może być tak, że konieczne będzie wypełnienie kilku druków, na przykład PIT 37 druk, ponieważ osiągaliśmy dochody z tytułu umowy o pracę oraz pit 38 druk, ponieważ osiągaliśmy także dochody kapitałowe. Druki PIT 37, 36, 36L, 28, 16A, 38 dostępne są zarówno w Internecie jak i w urzędach skarbowych.

 

Wypełniając PIT 37 2017 wiele osób zastanawia się, czy powinno w nim ująć dochody uzyskiwane z tytułu wynajmu mieszkania. Otóż okazuje się, że rozliczenie roczne 2017 dochodów uzyskiwanych z tytułu wynajmu nieruchomości jest zależne od kilku czynników, dlatego też zanim wypełnimy PIT roczny powinniśmy określić, czy przychody te będą ujmowane w prowadzonej działalności gospodarczej, czy też będą one stanowiły przychód z najmu prywatnego. Odpowiednia klasyfikacja przychodów z tytułu najmu często przysparza wiele problemów, dlatego konieczne jest dokładne zapoznanie się z przepisami podatkowymi, warto także skonsultować swoją interpretację z urzędem skarbowym.

 

Jak wspomniano powyżej: przychody osiągane z tytułu wynajmu mieszkania mogą podlegać opodatkowaniu w różny sposób. Jeśli wynajmujący jest osobą prywatną, to przychód może być opodatkowany na zasadach ogólnych (wówczas PIT-36) lub w formie ryczałtu ewidencjonowanego  (druk PIT-28). W przypadku wynajmu mieszkania, jako elementu prowadzonej działalności gospodarczej, także można wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych (PIT-36) lub też rozliczyć przychód przy pomocy podatku liniowego (formularz PIT-36L). W momencie opodatkowania na zasadach ogólnych podatek naliczany jest od przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania. W zależności od tego, jaki dochód osiągnięto, obowiązuje 18 lub 32-procentowy podatek. Przy wyborze  ryczałtu konieczne jest zapłacenie 8,5% podatku, z tą różnicą, że jest on naliczany od przychodu, co oznacza, że nie ma możliwości pomniejszenia go o koszty poniesione w celu jego uzyskania. Podatek liniowy natomiast płacony jest od dochodu i wynosi 19%, niezależnie od tego jak wysoki jest ten dochód.

 

W zależności od wybranej formy opodatkowania przychodów z wynajmu mieszkania trzeba pamiętać o złożeniu rozliczenia rocznego 2017 we właściwym dla danego PITu terminie. Obowiązuje również comiesięczne wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy lub ryczałt. PIT-28 złożyć należy do 31 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy zeznanie podatkowe, natomiast PIT-36 i PIT-36L ma termin do 30 kwietnia. Comiesięczne zaliczki wpłacać należy do 20 dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, za który wpłacana jest zaliczka, termin ten obowiązuje także w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego. Warto dodać, że w przypadku działalności gospodarczej, możliwe jest płacenie zaliczek na podatek dochodowy co kwartał.

 

Osoby prywatne, decydujące się na opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego, powinny pamiętać, że taka forma rozliczenia jest możliwa tylko po wcześniejszym złożeniu oświadczenia o wyborze takiej metody opodatkowania. Jeżeli nie zostanie ono złożone w terminie (do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano pierwsze przychody z tytułu wynajmu mieszkania), osiągane dochody zostaną opodatkowane na zasadach ogólnych. W ciągu roku podatkowego zmiana sposobu opodatkowania jest niemożliwa.