Rozliczenie podatkowe 2017

Ulga dla osób niewidomych przy rozliczeniu rocznym 2017

 

Podatnicy mają prawo do korzystania z różnego rodzaju ulg i odliczeń. Tak samo jak w latach poprzednich również w PITach 2017 obowiązuje ulga rehabilitacyjna. To właśnie ona może być uwzględniona przez osoby niewidome lub osoby będące opiekunami osób niewidomych (w zależności od tego kto składa zeznanie roczne). Jeżeli osoba niewidoma osiąga dochód, może ona dokonać odliczenia samodzielnie. W przeciwnym wypadku prawo do skorzystania z ulgi przechodzi na osobę będącą opiekunem osoby niepełnosprawnej i to ona może pomniejszyć swój dochód do opodatkowania, wykazany w Picie o wydatki, które podlegają uldze.

 

Odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej, mogą mieć dwojaki charakter:

 • limitowany:

  • odliczeniu podlegają jedynie wydatki powyżej określonej w ustawie kwoty,

  • odliczeniu podlegają jedynie wydatki do określonej ustawowo kwoty.

 • nielimitowany: wydatki danego rodzaju, podlegają odliczeniu od dochodu bez żadnych ograniczeń, całkowita kwota przeznaczona na dany cel, może zostać odjęta od dochodu i pomniejszyć podstawę opodatkowania.

 

Wydatki wchodzące w skład ulgi rehabilitacyjnej, które może zawierać rozliczenie roczne 2017, można podzielić na dwie kategorie. Do pierwszej z nich zalicza się wydatki poniesione na rehabilitację osoby niepełnosprawnej, a także na zapewnienie osobie wymaganego dostępu do rehabilitacji. Do drugiej kategorii zaliczane są koszty poniesione w związku z koniecznością ułatwienia osobie niepełnosprawnej wykonywania różnego rodzaju czynności życiowych.

 

Ponieważ w skład ulgi rehabilitacyjnej, mogą zostać wliczone bardzo różne koszty, aby szybciej wypełnić PITy za 2017 rok, warto wykorzystać darmowy program 2017, służący do generowania zeznań podatkowych. Wypełniając formularze podatkowe przy jego pomocy, nie trzeba się martwić o błędy w odliczaniu poszczególnych wydatków lub obawiać o przekroczenie obowiązujących limitów. Program został skonstruowany w taki sposób, aby możliwa była bieżąca weryfikacja wprowadzanych przez użytkownika danych. Po zsumowaniu kosztów, należących do poszczególnych kategorii, wystarczy wpisać je we właściwe miejsca w formularzu podatkowym. Reszta obliczeń zostanie wykonana przez program.

 

Podatnik będący osobą niewidomą, bądź podatnik, na którego utrzymaniu znajduje się osoba niewidoma, chcący korzystać z ulgi rehabilitacyjnej, powinien posiadać odpowiednie potwierdzenie poniesionych wydatków. Odliczenie może obejmować tylko i wyłącznie wydatki, które zostały faktycznie poniesione i które są poprawnie udokumentowane. Akceptowane są faktury oraz rachunki, a także dowody wpłaty i potwierdzenia przelewów bankowych. Należy jednak pamiętać, że na każdym z tych dokumentów, musi być jednoznacznie wskazane, kto dokonał zakupu lub płatności, oraz kiedy dana transakcja miała miejsce i co było jej przedmiotem. Brak którejkolwiek z tych informacji, uniemożliwia wykorzystanie druku jako dowodu poniesienia kosztów.

 

W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie wydatki, które mogą zostać wliczone do ulgi rehabilitacyjnej, dotyczące osób niewidomych:

 

wydatki nielimitowane

wydatki limitowane

 • koszty opieki pielęgniarskiej dla osoby niewidomej – jeżeli jest ona niezbędna,

 • koszty zakupu sprzętu, niezbędnego osobie niewidomej wykonywania czynności życiowych,

 • koszty przystosowania samochodu osobowego do transportowania nim osoby niewidomej,

 • koszty remontów, których celem jest ułatwienie osobie niepełnosprawnej poruszania się w miejscu zamieszkania,

 • koszty turnusów rehabilitacyjnych dla osoby niewidomej

 • koszty utrzymania psa przewodnika (2280 zł/rok),

 • użytkowanie samochodu osobowego przez opiekuna osoby niewidomej (2280 zł/rok),

 • przewodnik dla osoby niewidomej (2280 zł/rok),

 • leki przepisane osobie niewidomej przez lekarza będącego specjalistą (wszystkie comiesięczne wydatki powyżej 100 zł)

 

Jak już wspomniano, wszystkie te wydatki, odejmowane są bezpośrednio od dochodu, co oznacza, że pomniejszają one podstawę opodatkowania, a nie naliczony podatek dochodowy.