Rozliczenie podatkowe 2017

Ulga dla artystów i twórców w rozliczeniu PITu 37

 

PITy 2017 druki, a także aktywne formularze PIT, które pomagają bez zbędnych problemów rozliczyć się z fiskusem, można pobrać ze strony internetowej- zupełnie za darmo. Dla większości podatników czas na rozliczenia podatkowe 2017 będzie trwał od 2 stycznia do 30 kwietnia 2018. Taki też termin dotyczy składających zeznanie PIT-37. Roczne zeznanie podatkowe PIT 37 druk składają m.in. te osoby, które w 2017 roku otrzymywały wynagrodzenie za pracę; emeryci i renciści, którzy chcą się samodzielnie rozliczyć z fiskusem, bo np. ponosili wydatki objęte ulgami podatkowymi i Ci, którzy pracowali na umowy-zlecenia, w tym także twórcy i artyści. Podatnicy są zobowiązani, w terminie określonym dla złożenia zeznania, wpłacić należny podatek, lub różnicę między podatkiem należnym od dochodu, wynikającym z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek (w tym również sumą zaliczek pobranych przez płatników).

 

Przed rozpoczęciem kolejnego roku podatkowego pojawiły się pogłoski o planowanej likwidacji udogodnień podatkowych dla twórców. Ustawa o Picie określa, że wynagrodzenie za stworzenie utworu autorskiego, obciążone jest zryczałtowanym kosztem w kwocie 50% uzyskanego przychodu. Dotyczy to wyłącznie wynagrodzeń wypłacanych samemu twórcy, ale preferencyjne koszty mogą być stosowane do każdego osobistego rodzaju przychodów – z umowy o pracę, z umowy zlecenie, z umowy o dzieło. Przy skali podatkowej 18% i 32%- twórcy płacą 9% lub 16% podatku dochodowego. Stąd też ostatni pomysł dotyczący likwidacji dotychczasowego sposobu naliczania kosztów uzyskania w umowach o dzieło, oznaczający podwyżkę podatków dla twórców kultury, wywołał ogromną burzę protestów ze strony tej grupy społecznej. Przedstawiciele Związku Zawodowego Twórców Kultury Polskiej napisali w liście do premiera, że to cios zadany polskiej kulturze.

 

Póki nie ma oficjalnego stanowiska w tej sprawie zasada jest taka, że o 50% kosztów uzyskania przychodów w Picie 37 druku, z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich, decyduje wyłącznie fakt uzyskania przychodu z tytułu wykonania dla zamawiającego utworu, bądź innego przedmiotu praw własności intelektualnej, będącego przedmiotem prawa autorskiego. Koszty ustalane są w oparciu o przepis art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o Picie, z tym, że koszty te oblicza się od przychodu, pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki (na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód).

 

Z treści art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynika, że przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Natomiast przepis art. 8 ust. 2 ww. reguluje temat twórcy jako osoby, której nazwisko w tym charakterze widoczne jest na egzemplarzach utworu lub która, jako autor, została przedstawiona opinii publicznej, w związku z rozpowszechnianiem utworu.

Organy podatkowe nie mają obowiązku interpretowania ustawy o prawach autorskich i stwierdzania czy dana osoba w formularzu PIT będzie uznawana za twórcę. W tym zakresie interpretacją zajmuje się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Prawny.

W sytuacji gdy wykonywana (przez stronę danej umowy) praca jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter oraz spełnia przesłanki utworu określone w ustawie o prawie autorskim, i strona umowy jest twórcą, bądź artystą- wykonawcą w rozumieniu tej ustawy, będzie mogła rozliczać swój PIT-37 druk z uwzględnieniem 50% kosztów uzyskania przychodu.