Rozliczenie podatkowe 2017

Ulga uczniowska w rozliczeniu podatkowym 2017

 

 

Świadomość, że należy dokonać rozliczenia PITu 2017 może przysparzać nocnych koszmarów. Skomplikowane przepisy i niezrozumiałe druki zniechęcają, sprawiają, że podatnicy wolą zaoszczędzić sobie stresów niż skorzystać z przysługujących odliczeń. To jeden z możliwych sposobów zachowania, choć najmniej korzystny dla jednostki, dający zarobić fiskusowi. Aby do tego nie dopuścić warto dokładnie zapoznać się ze przysługującymi prawami dotyczącymi możliwości odliczeń od podatku.

 

PIT 37 formularz przeznaczony jest dla podatników, którzy:

  • uzyskali przychody (wyłącznie za pośrednictwem płatnika) ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej;
  • nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów małoletnich dzieci;
  • nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

 

W przypadku podatników, wnoszących o wspólne opodatkowanie małżonków, oboje muszą spełniać powyższe warunki. PIT 37 druk jest najpopularniejszym ze wszystkich rodzajow PITu. Wypełniając go można skorzystać z różnych odliczeń m.in. z ulgi uczniowskiej. Dotyczy ona, na zasadzie kontynuacji, tych, którzy przed 1 stycznia 2004 roku zawarli umowy ze szkołami, w celu odbycia praktycznej nauki zawodu. Dotyczy także uczniów, którzy podpisali umowy ze szkołami, w celu ich szkolenia lub przygotowania zawodowego. Ci, którzy nie odliczyli tej ulgi od podatku dochodowego przed 2004 rokiem, nadal mają do tego prawo.

 

Ulga uczniowska przysługuje podatnikom osiągającym przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej:

  • osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą (w tym również w formie spółki prawa cywilnego lub osobowej spółki handlowej, z wyjątkiem spółki partnerskiej),
  • uprawnionym na mocy odrębnych przepisów do szkolenia uczniów i zatrudniających w ramach prowadzonej działalności pracowników w celu przygotowania zawodowego.
Można z niej skorzystać kiedy uprawnionym do szkolenia uczniów jest przynajmniej jeden ze wspólników lub pracownik osoby (spółki) prowadzącej działalność gospodarczą.

 

Z ulgi uczniowskiej można skorzystać tylko w przypadku, jeśli szkolenie zostało zakończone zdanym egzaminem. Nie przysługuje natomiast za wyszkolenie pracownika, który już wcześniej był wykwalifikowanym pracownikiem, np. w innym zawodzie. Kwota ulgi uzależniona jest od daty złożenia wniosku. Dokładne warunki określone są w ustawie, które mówi, że kwotę podwyższa się o 20 %:

  • podatnikom, którzy prowadzą działalność gospodarczą w miejscowościach o liczbie mieszkańców do 5.000 oraz w gminach o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym;
  • gdy po zakończeniu szkolenia gmina, w której prowadzona jest działalność, wykreślona została z wykazu gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym;
  • podatnikom, którzy w danym roku podatkowym zakończyli szkolenie więcej niż jednego pracownika.


Teoretycznie w dalszym ciągu możliwe jest uzyskanie prawa do odliczenia, na podstawie wniosku złożonego w 2008 r. i decyzji wydanej w roku 2008 lub kolejnych latach. Obecnie jednak kwota ulgi uczniowskiej nie podlega już waloryzacji, tzn. w tym i w następnych latach będzie to ta sama kwota.

 

Wniosek o przyznanie ulg uczniowskich podatnik jest obowiązany złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu, według miejsca zamieszkania podatnika, w terminie miesiąca, od daty złożenia przez pracownika egzaminu kończącego naukę zawodu; albo w terminie miesiąca, od daty zakończenia przez ucznia odbywania u podatnika praktycznej nauki zawodu.

 

Druk PIT 37, a także inne formularze PIT dostępne w formie aktywnych druków, można pobrać za darmo ze strony internetowej. Aktywne druki znacznie ułatwią pracę, gdyż wszystkie obliczenia dokonywane są automatycznie. W celu szybszego rozliczenia PITa warto skorzystać też z PITY 2017 program, aplikacji rekomendowanej przez ekonomistów i używanej przez miliony Polaków.