Rozliczenie podatkowe 2017

Formularze PIT - Załącznik PIT/ZG

 

Wypełniając formularz PIT 38 w części I(i) musisz poinformować urząd skarbowy czy składasz zgłoszenie identyfikacyjne/aktualizacyjne (formularz NIP-3) oraz załącznik PIT/ZG.

 

PIT/ZG - stanowi informację o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku za granicą. Wypełniając formularz PIT-38 druk - załącznik muszą złożyć osoby które w roku podatkowym uzyskały dochody za granicą o których mowa w art. 30b ust. 5a i 5b ustawy, podlegające opodatkowaniu w Polsce, do których ma zastosowanie metoda odliczenia podatku zapłaconego za granicą. Obowiązek sporządzenia takiego załącznika dotyczy zarówno uzyskujących przychody z działalności gospodarczej, jak i z innych źródeł przychodów (praca, zlecenie itp.). Załącznik PIT/ZG musi być oddzielny dla każdego państwa, w którym uzyskaliśmy dochód. Dodatkowo jeżeli każde z małżonków osiągało dochody zagraniczne – każde z nich musi wypełnić załącznik PIT/ZG. Formularz nie jest zbyt obszerny, ma tylko jedną stronę podzieloną na 7 kolumn. I tak w poszczególnych kolumnach musimy wykazać:

 

  1. Przychody - zgodnie z ich źródłem, czyli nie tylko przychody ze stosunku pracy, ale i przychody z innej pracy, wykonywanej w ramach zależności quasi pracowniczej, np. na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło.

  2. Przychody w walucie obcej, która została określona w części B załącznika

  3. Przychody zwolnione od podatku

  4. Przychód po odliczeniu przychodu zwolnionego, wyrażony w PLN

  5. Koszty uzyskania przychodów

  6. Dochód uzyskany za granicą

  7. Podatek zapłacony za granicą, przeliczony na PLN. Sugeruje się, aby kwotę przeliczać po kursie średnim NBP z dnia zapłaty tego podatku

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza warto zaznajomić się z informacjami o załączniku PIT/ZG, aby pity 2017 nie przysporzyły nam problemów. W tym calu warto zajrzeć na oficjalną stronę Ministerstwa Finansów, lub skorzystać z automatycznych aplikacji jak PITy 2017 program, czy PIT 38 aktywny formularz, które w znacznym stopniu ułatwią nam pracę.